KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA DOLAPUCU MAHALLESİNDE EVLİYAOĞLU MESCİDİ’NE AİT BİR BERAT

Hasan Yaşar

Abdülmecid Han bin Mahmud Han el-Muzafferu dâimen

Nişân-ı Şerîf-i ‘Âl-i Şân Sâmi-i Mekân-ı Sultâni Tuğrây-ı Ğarrây-ı Cihân-ı Hâkânî hükmü oldur ki

Bin iki yüz elli beş senesi rebî’ü’l-âhirinin on dokuzuncu günü taht-ı ‘âli baht-ı  Osmânî üzere cülûs-i hümâyun meyment makrunum vâki’ olup umûmen tecdîd-i berevât  olunmak fermânım olmağın binâen ‘alâ zâlik nazâret-i evkâf-ı hümâyun-i mülûkâneme mülhak evkâftan Medine-i Konya’da Dolapucu Mahallesinde vâki’  Enbiyâoğlu Mescidi Vakfından olmak üzere yevmî beş akçe vazife ile çırağdarlık cihetiyle mutasarrıflar olan işbu râfi’ân tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hakânî Hasan ve Ahmed Halîfe ibney Mehmet zîde salâhuhumâ yedlerinde olan bir kıt’a ‘atîk berâtı der aliyyeme getirip tecdîdin rica etmeleriyle haklarında mezîd-i inayet-i pâdişâhanem zuhura gelip ‘atîk berâtları mûcibince târîh-i mezbûrdan itibaren müceddeden bu berât-ı şerifimi verdim ve buyurdum ki mûmâ ileyhimâ Hasan ve Ahmed  Halîfeler zîde salâhuhumâ uslûb-i sâbık üzere cihet-i mezbûre mutasarrıflar olup eday-ı hizmet eylediklerinden sonra tayin olunan yevmî beş akçe vazifelerin vakf-ı mezbûr mahsulünden mütevellisi olanlar yedinden ahz eyleyeler şöyle bileler ‘alâmet-i şerifeme itimat kılalar tahriren fi’l-yevmî’r-râbi’ ve ‘ışrîn min şehri-i rebî’ü’l-âhir sene isneyn ve sittîn ve mieteyn ve elf . 1262 (1846)

 

S.Bozer adlı bir öğrenci’den  dijital kaydı elde edilen bir berattır.