KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Koyunoğlu Şehir Müzesi Ve Kütüphanesi’nde Bir Berat 

Abdülhamit  Han bin Abdülmecit Han el-Muzafferu Dâimen
Çeviri: Hasan YAŞAR
Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi Müdürü


Düstûr-ı Mükerrem Müşîr-i Müfehham Nizâm’l-âlem Müdebbir-i Umûri’l-cumhur Bi’l-Fikri’s-Sâbık Mütemmim-i Mehâmü’l-Enam Bi’r-Re’yi’s-Sâib Mümehhid-i Bünyanü’d-Devleti ve’l-İkbal Müşeyyid-i Erkani’s-Saadeti ve’l-İclal el-Mahfuf bi Sunuf-i Avatıfi’l-Melikü’l-a’la Bi’l-umum Asâkir-i şâhânem Seraskeri olup imtiyaz-ı Nişân-ı Hümâyunumu ve Murassa-ı Osmanî ve Mecidî Nişân-ı Zîşânlarını haiz ve hamil olan Vezîr-i Fetanet Mirim Rıza Paşa Edama’llahü Te’âlâ İclâlehü Tevkî’i Refî’i Hümâyunum vâsıl olıcak ma’lûm ola ki Mekteb-i İ’dad-i Tıbbi Şâhânem Riyaziye Hocası Kolağası Kıdvetü’l-Emacid ve’l-Ekarim Ömer Efendi zîde mecdühünün ehliyet ve vâki’ olan hüsn-i hizmeti Dördüncü Orduy-ı Hümâyunuma mensup redif Elli Üçüncü Alayın Dördüncü Keban Taburunun münhal olan binbaşılığına tayini hususuna tarafınızdan vuku’ bulan  arz ve istizan üzerine İrade-i Seniyye-i Mülûkânem müteallik ve şerfsudur olmakla mûcibince mûmâ ileyhin binbaşılık rutbesine mazhariyet ve zikr olunan tabura memuriyeti mutazammın Divan-ı Hümâyunumdan işbu Emr-i Celilü’l-Kadrim ısdâr ve i’ta olundu mûmâ ileyh bundan böyle binbaşılık rutbesiyle istihdam olunarak müteferri’at-ı hususat-ı kavanin ve nizamat mevzûa-i askeriyeye tatbikan idare ve ruyet ve umur-i memuresinde her suretle ibraz-ı âsâr sadakat ve ru’yet-i sıdk ğayret ile tahriren fi’l-yevmî’t-tasi’ min şehr-i cemadi’l-ûlâ li sene semane aşer ve selasemie ve elf.(1318) Bi makam-ı Kostantınıyye