KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

     A.R. İzzet Koyunoğlu’nun büyük emek, gayret ve fedakarlıkla yazma ve basma olmak üzere yaklaşık 27.000 ciltlik eserden oluşmaktadır.

       A.R. İZZET KOYUNOĞLU

     Kütüphanede şiir mecmuaları, musiki mecmuaları, divanla, meşk mecmuaları gibi nadir yazmaların yanı sıra kağıt, hat, minyatür, tezhip ve cilt sanatları açısından araştırmacılara son derece önemli çeşitlilik sunar. Mesela yazma eserlerden 16. y.y. ait Hekim Bereket’in Tuhfe-i Mübarizi adlı eseri spor hekimliği üzerine dikkat çekici bilgiler vermektedir. Spor hekimliğinin son 50-60 yılın oluşturduğu bir tıp dalı olduğu düşünülürse bilim dünyasının bu kitaba dolayısıyla kütüphanemize olan ilgilerine şaşmamak gerekir.

     Kütüphanemizin oluşumunda büyük emeği bulunan A.R. İZZET KOYUNOĞLU’nun dışında kütüphanemiz iki önemli şahsiyetin eserleriyle de hayli zengin durumdadır. Bu iki şahsiyet “SELÇUK ES ve MEHMET ÖNDER”dir.


   MEHMET ÖNDER
     1926 Yılında Konya’da doğdu. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirerek Konya Müzesi’ne atandı. 1963 yılı sonuna kadar bu müzenin Müdürlüğünü yaptı. 1964 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü. 1967-74 yılları arasında Kültür Müsteşarı görevlerinde bulundu. 1977 yılında Almanya Bonn Büyükelçiliği Kültür Müşavirliğine atanarak 1983 yılına kadar bu görevde kaldı. Dönüşte Kültür ve Turizm bakanlığı Baş müşaviri oldu. 1987 yılında emekli olan Mehmet Önder,Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat müşavirliğine getirildi. Atatürk Kültür, DİL ve Tarih Yüksek Kurumu üyesi de olan Dr. Mehmet Önder, yurt içinde ve yurt dışında yüz’e yakın uluslar arası ve ulusal bilim, kültür ve sanat kongrelerine katılarak bildiriler verdi.
     Mehmet Önder’in Türk Kültürü ve sanat tarihi ile ilgili yayınlanmış 74 kitabı ve bine yakın makalesi vardır.Mehmet Önder bin bir emekle topladığı toplam 3500 adet değerli kitabı Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesine hibe etmiştir.

   

 

 

 

   SELÇUK ES

Konya kültürüne büyük hizmeti geçen Selçuk ES, 1911 yılında Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki baba evinde doğdu. Babası Musa Kâzım (Gürel), annesi Nazmiye Hanım’dır. Babası Kâzım Bey “Küçük Kâzım” olarak tanınmış olup Delibaş İsyanı sırasında Vilayet Mektupçuluğu görevini üstlenmiştir. Daha sonraları sırasıyla 1923-1927 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı ve millet vekilliği yapmıştır.

     Selçuk Es, İstanbul Feyz-i Âti ve Galatasaray’da okudu. Konya İlköğretmen Mektebi’ni bitirdi. Altı yıl yedek subaylık yaptı. Sultan Selim İmam ve hatibi Merhum Abdurrahman Şükrü ÖZAYDIN’ın damadıdır. Selçuk Es’in Kâzım ve Nazım adında iki oğlu olmuşsa da büyük oğlu sağlığında vefat etmiştir.     Muhtelif memurluklarda bulundu. Bir süre bankacılık yapmıştır. Selçuk Es uzun müddet Karayolları Kütüphanesinde görev yapmış, kütüphanede çalışmanın avantajlarını çok iyi kullanmış, hem de kendisi büyük bir kütüphane oluşturmayı başarmıştır. 1976 yılında Konya Karayolları Kütüphane Memurluğundan emekli oldu. Yazarlık hayatına 1935 yılında, Konya Ekekon Gazetesi’nde başladı. Yazarlığı ve araştırmacılığı ömrünün sonuna kadar devam etti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi babasının üst mevkilerde yöneticiliklerde bulunması sebebiyle, Konya’ya dair çok enteresan malumatı, nice enteresan bilgi ve hatıraları derleyip çeşitli gazetelerde yayınlamıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyetten sonraki Konya Tarihini çok iyi bilirdi. Onun en önemli eseri “Büyük Konya Ansiklopedisi” idi. Yayımına 1968 yılında Hamle Gazetesi’nde başladı. Hamle’nin kapanması ile bu ansiklopedi, yeni Konya Gazetesi’nde uzun yıllar tefrika edilmiştir. Ne yazık ki, onun bu çalışması basılarak Konya kültürüne kazandırılamadı. Şimdi bu ansiklopedi notları, Koyunoğlu Müzesi kitaplığında fotokopi ile çoğaltılarak okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Bununla beraber “Konya Yemekleri”, “Konya’da Yatan Peygamberler ve Evliyalar” gibi müstakil yayınları da vardır. Selçuk Es’in en önemli hizmetlerinden birisi de, büyük fedakârlıklarla vücuda getirdiği 3513 matbu ve 130 adet yazma eser, sayısız gazete ve dergi, 300 adet taş plak, yüzlerce fotoğraf ki; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlamış olduğu “Fotoğraflarla Geçmişte Konya” albümünün geneli bu arşivden sağlanmıştır, resim, levha, hat gibi zengin kütüphane, arşiv ve koleksiyonlarını sağlığında Koyunoğlu Müzesi’ne bağışlamış olmasıdır.

     Kütüphanemizde ayrıca iki önemli koleksiyon daha vardır .Bunlar değerli araştırmacı MEHMET EMİNOĞLU ve ağabeyi AHMET KUTSİ EMİNOĞLU’nun kütüphanemize bağışlamış oldukları kitaplardır.

  MEHMET EMİNOĞLU
Hayatı ve ailesi hakkında bilgi verdiğimiz A.Kutsi Eminoğlu’nun küçük kardeşidir. 1932 yılında Şam’da dünyaya gelmiştir. 1946 yılında girmiş olduğu Ezher Üniversitesi’nde Halkalar şeklinde verilen dersleri takiple öğrenimini bir süre sürdürmüş, ayrıca lise dengi bir diploma ile Şeriat Üniversitesine kayıt olmuş, bu okulu ikinci sınıftan sonra terk ederek 1956’da “Kuveyt”e gidip öğretmenlik yapmış ,ayrıca “El-İrşad” adlı Arapça neşriyat yapan bir derginin sekreterliğini üç sene kadar sürdürmüş, sonra Konya’ya gelip burada 1960’ta çıkan “şafak” gazetesinde tercümanlık yapmıştır.1962 yılında Beyrut ve Şam’da yazma eserlerin tetkik usulünü öğrenip bir zaman orada çalışmıştır. Sonra İstanbul’a gidip orada neşredilen “Bab-ı Ali’de Sabah” adlı gazetenin ilmî neşriyat bölümünde çalışmış eser yayın işleriyle iştigal etmiş,bu gazetenin iflasını müteakip “Sönmez Neşriyat”a gidip orada duvar takvimlerine yazı ve eser tercümesi yapmakla meşgul olmuş, Konya Belediyesi’ne intikal eden “Koyunoğlu Müzesi”nde Yazma Eserler Musannifliği’ne getirilmiş, 3 ay sonra bu müzenin binasının yenileceği sebebiyle Belediye’nin diğer yerlerinde 15 ay kadar çalıştıktan sonra buradan ayrılıp “Eminoğlu yayınları” adı altında bir yayınevi açmıştır. 4 Kasım 2011'de vefat etmiştir.

     Mehmet Eminoğlu dayısı Ali Rıza Kutsi Efendi’nin kerimeleri Emine Rida Hanımefendi ile evlidir. Onunda “Geç gelen Saadet”, “Mücahide Annemiz Ümmü Süleym” ve “Geç Kalan İtiraflar” adında üç tercüme eseri vardır.
Eminoğlu Hoca’nın Gözyaşı Dergisi gibi pek çok dergide, ilmî makaleleri yayınlanmış,Arapça Tercümeleri yanında bir çok eser te’lîf etmiştir. Yayınladığı ve neşre hazırladığı eser sayısı yirmiyi aşmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

     Tercümeler
    
1-Beyrut Ulemasından El-Azzuzi’nin “Konularına göre Kur’an-ı kerîm fihristi” M. Emin Esadoğlu adı altında tercüme ve ilavelerle neşredilmiştir.(1969,Sönmez Neşriyat)
     2-Mer’aşi-zade Ahmet Kutsi Hazretlerinin “Kuddusi” isimli divanının yeni harflere çevirisi (Can Kitabevi,1973)
    
     Te'lifler
    
1- “Kur’an ışığında Kainat ve Göklerin Fethi” (Eminoğlu Yayınları, 1974)
     2- “Çağımızı Aydınlatan Kur’an Mucizeleri” (Eminoğlu Yayınları, 1978)
     3- “Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş” (Eminoğlu Yayınları, 1989)
     4- “45 Günde Osmanlıca Yazalım Okuyalım” (1992)
     5- “İslam ve Hristiyan Kaynaklarına Göre İsa (a.s.)”(1993)
     6- “Hz Mevlana Hayatı ve Eserleri”(Hizmet Kitabevi 1994)
     7-“ Konya Ticaret Teşkilatının Dünü ve Bugünü” (K.T.O. Yayınları)
     8- “Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu”(Konya B.B. Yayınları 1997)
     9- “Karatay Medresesi Yazı İncileri”
   
     Mehmet EMİNOĞLU kütüphanemize 500 civarında kitabını bağışlamış, fazlasını da taahhüt etmiştir.

     AHMET KUDSİ EMİNOĞLU
    
1828 Yılında Şam’da dünyaya gelmiştir. Babası Bozkır’lı Numan Muhammed Es’ad Efendi, onunda babası, Hadimî-zâde Bozkır Müftüsü Mehmet Emin Efendi’dir. Aile Emin Efendi’ye kadar “Abdurrahman oğulları” lâkabıyla anılmıştır. Emin Efendi’nin babası Bölge Kadısı Abdurrahman Efendidir.

     Baba tarafından, Bozkır civarında bulunan Fart ile Karaca –Ardıç arasındaki medfende medfun Seyyid Harun Velî’nin kardeşi Bedreddin Hüseynî Hazretleri’nin soyuna mensuptur. Büyük anneleri ise, Alanya-Şeyhler köylüdür. Dedeleri Emin Efendi’nin annesi Ebu Said Muhammed Hadimî Hazretlerinin oğlu Numan Efendinin Kızıdır. Ahmet Kudsi Efendi’nin küçük oğlu, Şeyh Hasan Kutsi Efendi’nin kızı Sekine Hanım’dır.

     Bu duruma göre aile, baba tarafından Bedreddîn Hüseynî Hazretleri ile Hadimî Hazretleri’ne, anne tarafından da Memiş Efendi’ye ulaşmaktadır. Ailede çokça Numan Kutsi isimlerine tesadüf edilmesinin sebebi budur. Sekine Hanım, 1993 yılında vefat etmiş ve Hacı Fettah Kabristanında toprağa verilmiştir. Sekine Hanım’ın annesi de, Akça pınarlı olup, Prof. Dr. Faruk Sümer Bey’in hısımlarındandır.

     Tahsil hayatı Şam’da başlayan Ahmet Kudsî Efendi, daha sonra Ezher’de Şeriat-ı Kanun Fakültesi’nden mezun olur. Bir süre Suriye’de muhtelif liselerde Arapça ve din dersleri okutur. 1956 yılında da , Katar başkenti Doha’ya anlaşmalı olarak gider.34 yıl Katar Eğitimine hizmet verir. Görevi hala devam etmektedir.

     A Kudsi Eminoğlu Hoca, Katar’da Türkiye’den misafir giden bütün resmî ve gayr-i resmî heyetlere refakat ve tercümanlık yaptığı gibi, orada Osmanlı ve Türk sevgisini yaşatmaya büyük gayret gösterir. İngiliz emperyalizminin yaymaya uğraştığı Türk-Osmanlı düşmanlığını engellemeye çalışır ve oradaki Türk işçilerine yardım eder.

     A Kudsi Eminoğlu Hoca, Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi’nin İkazu’n Naim ve Baisü’l –Mağfire adlı iki eserin in tercemesini tamamlamış ve baskıya hazır hale getirmiştir.

     Ahmet Kudsî Efendi, evli olup üç oğlu, dört kızı vardır. 1960 yılında evlendiği ilk hanımının vefatından sonra, ikinci bir evlilik daha yapmıştır. Çocukları Hediye, Muhammed, Rifat, Said Kudsi, Vefa, Safa, Sekine ve Ali’dir.

     Katar Devleti Terbiye ve Eğitim Bakanlığı hocalarından Ahmet Kudsî Eminoğlu 2003 yılında yılında 2500 adet değerli eserini Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi’ne bağışlamıştır.

     Ayrıca kütüphanemiz, MUSTAFA PARLAKTÜRK, LUTFİ TUNCEL, OSMAN ÖZDEMİR,AHMET AKYOL gibi Konya için önemli şahsiyetlerin kütüphanelerini bağışlamalarıyla fevkalade zenginleşmiş ve zenginleşmeye de devam etmektedir.

 

ÖNCEKİ MÜZE MÜDÜRLERİ


1- Gürbüz ALP
2- Ayhan ALP
3- Tahir ERBİL
4- Ahmet KÖSEOĞLU
5- Abdurrahman KORKMAZ