KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALT YAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

( AYKOME )

 

Konya Büyükşehir belediyesince daha önce Yol Yapım ve Bakım şube müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimimiz 2007 yılı temmuz ayından sonra Alt yapı koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğü olarak faaliyete geçmiştir.Şube Müdürlüğümüzün çalışma çerçevesini oluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi Alt yapı hizmetleri yönetmeliği 17.08.2007 de tarih 445 no’lu Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilmiştir. 

 

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Alt Yapı hizmetleri başlıklı 8.MADDE si ile 15.06.2006 gün ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu karara istinaden altyapı hizmet tesislerine ilişkin tüm kazı çalışmaları ruhsata tabidir. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait tüm yollardaki kazı ruhsatları Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilecektir. Ruhsat belge ücreti ruhsat başına her yıl Büyükşehir Belediye meclisinde yeniden değerlendirme oranları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yol yıpranma bedelleri ,tretuvar ve kaplamanın olduğu her türlü yol için ve bordür ile yağmur oluğu olan yerlerde her yıl Büyükşehir Belediye Meclisi’nce Yeniden değerlendirme oranları dikkate alınarak belirlenmekte ve Büyükşehir Belediyesi bütçesine irat kaydedilmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Alt yapı koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda bir çalışma ile tüm kazı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca tüm tamirat işleri de Müdürlüğümüzce yapılmakta veya kontrol edilmektedir.

 

Alt Yapı Koordinasyon (Aykome) Şube Müdürlüğü sekretaryasın yaptığı Aykome’ye, üye alt yapı kurumları ve Belediye Temsilcileri şu şekildedir:

Büyükşehir Belediye bünyesindeki kurumlar

1- Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanlığı

2-Selçuklu Belediye Başkanlığı Temsilcisi

3-Meram Belediye Başkanlığı Temsilcisi

4-Karatay Belediye Başkanlığı Temsilcisi

5-Koski Kanal, Su, Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Daire başkanlıklarından Temsilciler

6-İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü Temsilcisi, Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Temsilcisi, Harita Şube Müdürlüğü Temsilcisi

7-Zabıta Daire Başkanlığı Temsilcisi

8-Yol Yapım Bakım Şube Müdürlüğü Temsilcisi

9-Park Bahçeler Şube Müdürlüğü Temsilcisi

Diğer kurumlar:

10- Botaş A.Ş. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi

11- T.C.C.D.Y 62.Şube Şefliği Temsilcisi

12- Medaş Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

13- D.S.İ.4. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi

14- İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı Temsilcisi

15-Konya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Temsilcisi

16- Turksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. Temsilcisi

 

KAZI İŞLEMLERİ VE TAMİRATLARI

 

Altyapı koordinasyon (AYKOME) şube müdürlüğünce Koski alt yapı işlemleri sonrası yol tamiratları ve onarımları müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.Her yıl yenilenen protokeller çerçevesinde ve bedeli karşılığı Telekom alt yapı işlemleri sonrası yol tamirat ve onarımlarıda aykome şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.Telekom’a ait alt yapı kazı metrajlarına göre % 10 teminat alınmaktadır.Gaznet A.Ş. ye ait alt yapı çalışmaları yol tamiratları onarımları gaznet tarafından yapılmakta olup aykome kontrölü ile gerçekleşmektedir.Gaznet A.Ş. den yapılacak alt yapı kazı metrajlarına göre %10 teminat alınmaktadır.medaş genel müdürlüğü ile daha önce 2004 tarihli protokol çerçevesinde alt yapı hizmetleri yönetmeliğinden önce ihale edilen işlerde tamirat ve onarım işlemleri belediyemiz aykome şube müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Yeni ihale edilen işler çerçevesinde yapılan çalışmalar ruhsata tabii tutulup yol tamir ve onarım işleri Medaş Genel Müdürlüğü müteahhitleri tarafından aykome kontrölü ile gerçekleşmektedir.2009 tarihi itibariyle Konya Büyükşehir belediyesi tüm Medaş Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarını ruhsata bağlı olarak teminat alınarak gerçekleşmektedir Turk cell A.Ş. tarafından 2009 tarihi itibarıyla alt yapı çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgili yapacağı alt yapı kazı metrajları göz önüne alınarak teminat bedeli alınmıştır.Bu çalışmayla ilgili tüm asfalt tamiratları ve bakımı aykome şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

AYKOMEBİS PROGRAM

 

Altyapı koordinasyon (AYKOME) şube Müdürlüğü 2007 yılında ruhsatlar ıslak imza yöntemi ile yürütülmüştü, 2008 itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile Alt Yapı Koordinasyon Aykome Şube Müdürlüğünce digital ortamda tüm kurumların yapacağı altyapı kazı çalışmalarının görülebileceği Aykomebis adı verilen sayısal sistem kurulmuştur. 2008 nisan ayı tarihiyle aykomebis olarak faaliyete geçmiştir. Aykomebis programı ile tüm kurumlar hangi caddede veya hangi sokakta kaç metrelik kazı yapılacağı kendilerine ait hatların durumunu tam anlamıyla görebilmekte gerekirse müdahale etmektedirler, ayrıca yeni yapılmış asfaltların korunumu sağlanmaktadır.

Aykome biriminde toplamda 9 personel çalışmaktadır. 2008 yılında kurum ve vatandaşların başvurularına mütakip yapılan tamiratlarda 47.000 ton asfalt kullanılmış, 4800 m² tretuvar kaplama yapılmıştır.

 

AYKOME’nin GÖREVLERİ

 

Alt yapı koordinasyon( Aykome) şube müdürlüğü Büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla:

- Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlar tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirilir.

- Alt yapı programlarının hazırlanmasında taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

- Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için‘Alt yapı yatırım hesabı’ adı altında bir hesap oluşturulur.

- Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

- İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.

- Kazı yapılacak tarihleri tespit eder. Kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için Büyükşehir Belediye başkanına veya Aykome birimi yöneticisine yetki verir.

 

- Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

- Aykome’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.

- Gerekli görülen konularda ukome ile işbirliği yapar.

 

ALT YAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Müdürlüğümüzün idari bir görevi de aykome’nin sekreteryasını yürütmektir. 

- Alt yapı koordinasyon(AYKOME) şube müdürlüğü üyelerin talebi ve başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar.

- Aykome’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.

- Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar

- Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının aykome programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.

- Doğal afet güvenlik sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.