KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE KENT ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


SORU :  BİNAMA HANGİ TARİHE KADAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK ZORUNDAYIM ?

CEVAP :Mevcut binalar için 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur.


SORU :  BİNAMA ISI YALITIMI (MANTOLAMA) YAPTIRMAK İSTİYORUM, KİMDEN İZİN ALMALIYIM ?

CEVAP : Bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine başvuruda bulunarak, binanıza ait projede ısı yalıtımı ile ilgili tadilatlarınızı yaptırmalısınız.


SORU :  BİNAMA ISI ÖLÇER, ISI SAYACI TAKTIRMAK ZORUNDA MIYIM ?

CEVAP : Enerji Verimliliği Kanunu gereği; 02.05.2012 tarihinden itibaren, merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanma miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemin kullanılması zorunludur.


SORU :  İŞYERİME TABELA ASMAK İSTİYORUM, KİMDEN İZİN ALMALIYIM? 

CEVAP : Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde ise Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından, bunun dışındaki alanlarda ilgili ilçe belediyesinden izin alınmalıdır.

Büyükşehir Belediyesi yetki alanı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesinin (g) bendinde belirtilen Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde, Büyükşehir Belediye Meclisince karar altına alınan, protokolle belirlenen ve tasarrufunda bulunan; meydan, bulvar, cadde, mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, kaldırımlar ve karayolları, parklar, yeşil alanlar, bu alanlara cepheli bina ve parseller, Konya Tarihi Kent Merkezi, koruma amaçlı imar plan sınırları içerisi, Büyükşehir Belediyesine ait binalar, elektrik direkleri ile toplu taşıma araçları ve duraklarıdır.

 

SORU :  BOŞ ARSA VEYA BAŞKA BİR BİNA CEPHESİNDE REKLAM YAPILABİLİR MİYİM?

CEVAP :  Özel işletmelere ait ilan ve reklam panoları işletmeye ait bina ve parsel dışında, farklı bir parsel veya binada yapılamaz.

 

SORU :  İŞYERİM KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMAKTA, REKLAM VE TANITIM UYGULAMASI İÇİN KİMDEN İZİN ALMALIYIM?

 CEVAP :  Tescilli yapılarda, bu yapıların koruma alanlarında, tescilli yapıya bitişik veya cephesi olan yapılarda, Tarihi Kent Merkezi ve Tarihi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında tabela, reklam ve saçak uygulamalarının denetimi ve izni Konya Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yerine getirilmektedir.

 

SORU :  SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN BİNANIN SAĞIR DUVARINDA REKLAM UYGULAMASI YAPABİLİR MİYİM?

CEVAP :  Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında sağır duvarları (bitişik ve blok nizam yapılaşmalarda komşu parsellere bakan, kapı ve pencere boşlukları bulunmayan duvarlar) reklam amaçlı kullanılamaz.

 

SORU :  YAPMAK İSTEDİĞİM YAPI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAPI RUHSATI MÜRACAATINDA BULUNABİLİR MİYİM?

CEVAP :  Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin görevleri ile ilgili binalara ve Alışveriş merkezlerine ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermektedir. Bunların dışındaki yapılar için ilgili ilçe belediyesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

SORU :  MAHALLEMDE YER ALAN BAZ İSTASYONUNUN MEVZUATA UYGUN OLUP OLMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

CEVAP : Baz istasyonu kurulabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yer seçim belgesi düzenlenmiş olması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşünün alınmış olması gerekmektedir. Yani güvenlik sertifikası düzenlenmiş olmalıdır. Baz istasyonu özel mülkiyette ise yapı ruhsatı alınmalıdır. Özel mülkiyette ise ilgili belediyesine başvuruda bulunularak baz istasyonunun yapı ruhsatının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi alınabilir.

 

SORU :  KAMUYA AİT ALANLARDA BAZ İSTASYONU KURULABİLİR Mİ?

CEVAP : Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir. Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunludur. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 

SORU :  ÖZEL MÜLKİYETE TABİ ARSALARDA BAZ İSTASYONU KURULABİLİR Mİ?

 

CEVAP : Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir yenilenmek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin muvafakatı alınmak şartıyla ilgili idarelerden ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir. Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunludur. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 

SORU :  KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR NELERDİR ?

CEVAP : Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 6360 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen yapılaşma koşullarına uyulmalıdır.


SORU :  KÖY YERLEŞİK ALANI VE KÖY YERLEŞİK ALAN CİVARI NE DEMEKTİR ?

CEVAP : Yasal düzenlemeler ile mahalleye dönüşmesi öncesinde köy statüsüne sahip olan kırsal yerleşmelerin cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilerek ilgili idarelerce belirlenerek karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

 

SORU :  İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİ İÇİN KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI İÇERİSİNDE UYGULAMA NASIL YAPILMALIDIR?

CEVAP : Çevre düzeni planında, Kırsal Yerleşim Alanları olarak tanımlanan yerleşmelerde (Onaylı köy yerleşme planı bulunan kısımları hariç) yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (15.00) metreden, parsel derinlikleri de (20.00) metreden az olamaz.

İfrazla elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk yapılarak yol oluşturulamaz.

Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez

İfrazla çıkmaz sokak oluşturulamaz. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.13.)

 

SORU :  İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİ İÇİN KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI DIŞINDA UYGULAMA NASILDIR?

CEVAP : Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Üçüncü Bölüm, Toprak ve arazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar Madde-8, Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi(1); (Değişik: 30/4/2014-6537/4 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.

NOT-1: 2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeleri kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu aranmaz.

NOT-2Tevhid işlemlerinde (5000) m2 asgari büyüklük şartı aranmaz.(Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Md.62)


SORU :  6360 SAYILI KANUNLA KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLDUĞU 06.12.2012 TARİHİNDEN ÖNCE TAMAMLANMIŞ YAPILARIN RUHSAT İŞLEMLERİ NASIL UYGULANMALIDIR?

CEVAP : 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. (6360 sayılı Kanun Geçici 1-14. Maddesi)

Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. (6360 sayılı Kanun Geçici 1-14. Maddesi)

Köy yerleşik alan sınırları içerisinde Kanunun yayımlandığı 06.12.2012 tarihten önce bitirilmiş yapılar “Tespit ve Değerlendirme Raporu”  ile mevzuata uygun yapıldığı tespit edilmelidir. Ancak Özel Kanun hükümlerinin uygulandığı (Arkeolojik ve Doğal sit alanları, Su Havzaları, Orman alanları vb. gibi) alanlarda Özel Kanun Hükümleri Çerçevesinde uygulama yapılmalıdır.

Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel (5000) m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.

 

SORU :  KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI İÇERİSİNDE 6360 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLDUĞU 06.12.2012 TARİHİNDEN SONRA YENİ İNŞA EDİLECEK YAPILARA AİT RUHSAT İŞLEMLERİ NASIL UYGULANMALIDIR?

CEVAP : Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür. (İmar Kanunu Madde 8-ğ)

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binaları için ruhsat aranmaz. İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir. (İmar Kanunu Madde 27)

a.       KIRSAL YERLEŞİM ALANLARINDA, YAPI İNŞAAT ALANI 500 M2’Yİ GEÇMEYEN YAPILARDA UYGULAMA NASILDIR?

Köyün, köylünün ihtiyacına yönelik olarak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar, köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri, köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası, süt soğutma depoları, meyve depoları için imar planı şartı aranmaz. Bunun yanı sıra, köyün ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için de imar planı yapılması zorunlu değildir. Bu tür yapıların parsel içindeki konumları ve yapılaşma nizamları, köyün sahip olduğu doku özellikleri dikkate alınarak ilgili belediyesince belirlenecektir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (Turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımları vb.) uygulama imar planı yapılması zorunludur. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.10.) Bu alanlarda inşa edilecek yapılara ilçe belediyeleri tarafından, 3194 sayılı İmar kanunun 8(ğ) maddesine dayanılarak kanunun 27.maddesi kapsamında fen ve sağlık şartlarına esas Kırsal Yapı Belgesi düzenlenecektir.

 

b.       KIRSAL YERLEŞİM ALANLARINDA İMAR PLANLARI YAPILINCAYA KADAR, KONUT, TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI YAPILARDA UYGULAMA NASIL OLMALIDIR?

Ø  Taks= 0.40 Emsal (E) = 0.80

Ø  Max. Bina Yüksekliği = 6.50 metre (2 kat) olarak uygulanır.

Kırsal yerleşik alan ve gelişme alanları içinde, parsel büyüklüğü 200 m²’den küçük parsellerde, komşu parsellerdeki yapıların konumu da dikkate alınarak, yapılaşma haklarını taban alanı büyüklüğü maksimum 80 m² olacak biçimde arttırmaya ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Kırsal yerleşim alanlarında var olan ve bu hükme uyan mevcut parsellerde, minimum yapı cephesini sağlamak koşuluyla, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesinde yer alan hüküm uygulanmaz.Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için max. bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda idaresince belirlenir. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.11.)

Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir.

Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımları vb.) imar planı yapılması zorunlu olup;

 

Ø  Taks= 0.40 Emsal (E) = 0.80

Ø  Max. Bina Yüksekliği = 6.50 metre (2 kat) olarak uygulanır. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.12.)

Ø   

c.        BAŞKANLIĞIMIZCA 6360 SAYILI KANUNUN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER BAŞLIKLI 3(1) MADDESİ KAPSAMINDA TİP PROJELER; “DAĞ KÖYLERİ” VE “OVA KÖYLERİ” OLMAK ÜZERE MİMARİ, STATİK, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK UYGULAMA PROJELERİNİ İÇEREN 18 ADET PROJE TANZİM EDİLMİŞTİR. BU PROJELERDEN BEN DE FAYDALANABİLİR MİYİM ?

 6360 Sayılı Kanunun 3(1) maddesi çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Tip projeler” in uygulaması 3194 sayılı imar kanunun 27.maddesi kapsamında ilçe belediyeleri tarafından yapılacaktır.

 

Uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır;

Ø  Yapının Kırsal yerleşim alan içerisinde bulunması,

Ø  Yapı sahibinin köy nüfusuna kayıtlı ve köyde oturduğuna dair Muhtarlık belgesi,

Ø  Yapının etüt ve projelerinin; yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunun İlçe belediyesince incelenerek izin verilmesi, (standard form)

Ø  Projelerin müellifi olan mimar ve mühendisler; Yapının Etüt ve projelerinin kontrol edilmesinden ve yapının denetiminden sorumludurlar.

Ø  Yapı ruhsatı aşamasında hazırlanacak olan statik projelere esas zemin etüt raporları, bölgedeki en düşük zemin emniyet gerilmesi dikkate alınarak Konya Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Laboratuvarı tarafından tanzim edilmesi.

 

SORU : KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI DIŞARISINDA RUHSAT İŞLERİ UYGULAMASI NASILDIR?

CEVAP : Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşaa edilmesi zorunludur. (İmar Kanunu Madde 27)

Emsale konu yapı alanı 5000 m²’yi geçmeyen tarımsal amaçlı yapılar, Alt Bölge için hazırlanan nazım imar planında ayrıca bir düzenleme yapılmamışsa, ilgili kurum görüşleri ile birlikte ilgili İlçe Belediyesinin ve ihtiyaç duyulması halinde Büyükşehir Belediyesinin izni alınarak, alt ölçekli imar planı aranmaksızın yapılabilir. Bu yapıların parsel içi konumlandırılmasında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği uyarınca belirlenen yapı yaklaşma mesafelerine uyulması zorunludur. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.26.6.)

*Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, köyde yaşayan insanların Avrupa ve Tarım Kredi Desteklerinden faydalanması için bu not özellikle alınmıştır.

Kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmayan parseller üzerinde yapılacak, tarımsal amaçlı yapılarda ve çiftçinin barınma amaçlı kullanacağı yapılarda, cephe şartı aranmaksızın Geçit Hakkı temin edilmek suretiyle ruhsat işlemleri yürütülebilir. Kadastro adalarında, yola cephesi olmayan parsellerin bulunması yola cepheli parsellerin ruhsat işlemlerini etkilemez.(Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.26.9.)

 

SORU : TARIMSAL AMAÇLI YAPI NE DEMEKTİR?

CEVAP : Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan besicilik ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar (sütçülük),üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un ve yem değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği taktirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen, entegre nitelikte olmayan tesislerdir.

 

SORU :  KIRSAL ALANLARDA İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLEBİLİR Mİ?

CEVAP : Kadimden kalan veya yapıldığı tarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi olmaksızın inşa edilen yapılar ile köy yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan sınırı dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir. (İmar Kanunu Madde 8-ğ)

Köylerde bulunan konutlarda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu yapılabilir. (İmar Kanunu Madde 8-ğ)

 

Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz.(İmar Kanunu Madde 8-ğ)