engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI REHBERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BORÇLU MÜKELLEFLERE,

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun ile ilgili  hususlarda Açıklamalar:

 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına başlanılmış olup, mükelleflerin aydınlatılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

 

A- Kanun kapsamına giren ve Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren gelirlerden yapılandırma kapsamındaki alacaklar:

1- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlar,

2- 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamındaki alacaklar,

3- Kanunun 10. Maddesi 8. Fıkrası gereğince, Belediyelerin ve bunların bağlı kuruluşları sermayesinin % 50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kiralama işlemleri.

4- 2464 Sayılı kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları.

Buna göre;  aşağıda sayılan gelir türleri ile ilgili alacaklar ve bunlara bağlı fer’i alacaklar borç yapılandırma kapsamındadır.

-İlan ve Reklam Vergisi,

-Eğlence Vergisi,

-Yangın Sigortası Vergisi,

-İşgaliye Harcı

-Tıbbi Atık,

-Hasar-Tahrip bedelleri,

-Ecrimisil Gelirleri,

-Hal Rusümları

-Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücretler,

-Kira alacakları, yer ücretleri.

 

B Kanun kapsamında Yapılandırmaya girmeyen alacaklar:

 -İdari para cezaları,

-Kabahatler Kanunu gereğince kesilen cezalar,

-Gayrimenkul satış bedelleri,

-Madenlerden belediye payları.

Yukarıda sayılan gelir türleri yapılandırma kapsamında değildir.

 

C- Hangi döneme ait borçlar yapılandırma kapsamındadır:

-Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olup, bu tarihten önceki dönemlere ait alacaklar için yapılandırma uygulanacaktır.

-Vadesi 31.03.2018 tarihinden sonraki alacaklar için kanundan yararlandırma yapılmayacaktır.

 

D- Başvuru süresi, Nereye ve Nasıl Başvurulacağı ile Ödemeler hususunda açıklamalar:

-Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekir.

-Başvurular bizzat borçlu mükellefin kendisi ya da vekili tarafından yapılacaktır. Tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi ya da onun vekili tarafından yetki belgesi ibraz edilerek yapılacaktır.

-Başvuru, Büyükşehir Belediyemizin Belediye Sarayı 6 ncı kattaki Tahsilat Şefliğine yapılabileceği gibi www.konya.bel.tr web sitemizdeki e-belediye’den Vergi Affı Başvuru linkini kullanmak suretiyle başvuru talep formunu çıkartarak ve imzalayarak “Konya Büyükşehir Belediyesi Niantaş Mah. Vatan Cad. No:2 6.Kat No:605 Konya adresine posta ile 31.07.2018 tarihinden önce gönderilmesi halinde yapılandırma işlemi yapılabilecektir.

-Başvuruda bulunmak isteyen mükelleflerin sözkonusu borç ile ilgili belediyemiz aleyhine dava açmamış olması gerekir. Şayet dava açılmışsa davadan feragat ettiğini Belediyemiz Hukuk Müşavirliğine dilekçe ile bildirmesi gerekir. Aksi halde yapılandırmadan faydalanamayacaktır.

-Başvurmak isteyenlerin dilekçeleri Tahsilat Şefliğimizden verilecek olup, mükelleflerin ayrıca dilekçe yazmalarına gerek yoktur.

-Yapılandırma başvurusu yapanlardan peşin ödemeyi tercih edenlerin ödemelerini 1 EKİM 2018 tarihine kadar yapmaları gerekir.

-Taksitle ödeme tercihi yapan mükelleflerin ise ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, ilk taksit ödemelerini 01 Ekim 2018 tarihine kadar yapmaları gerekir. Sonraki taksitleri ise birer ay atlamak suretiyle takip eden ay içerisinde ödenecektir.

 Buna göre İlk taksit 2018 Eylül ayı içerisinde en son 01 Ekim 2018 tarihine kadar, ikinci taksit 2018 Kasım, üçüncü taksit 2019 Ocak ayı içerisinde ödenmek suretiyle birer ay atlayarak  tercihindeki taksit sayısına göre ödenecektir.

-Kira alacakları için ilk taksit Ağustos /2018 ayında ödenecektir. Tercihine göre sonraki taksitler birer ay atlayarak devam edecektir.

 

E- Süresinde ödenmeyen taksitler ve yapılandırma hakkının kaybedilmesi:

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden:

-İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

-Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde,

7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

            Bu durumda, kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunludur. Taksitli ödeme tercihi yapan borçluların ilk taksitini 1 Ekim 2018 ve ikinci taksitini Kasım/2018 ayı içerisinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir. Kira borcu olanların ilk taksitini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekir.

 

F-Diğer hususlar:

-6552, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamını peşin ödemek isteyenler 7143 sayılı kanundan yararlanabilecektir. 

-Su, Atık su borcu bulunanların KOSKİ Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekir.

-Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borcu bulunanların ilgili ilçe belediyelerimize başvurmaları gerekir.

 


www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır