KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

 

14.02.2014 TARİH VE 80 SAYILI MECLİS KARARI:

1- Planlardaki bina yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2008 tarih ve 105 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına,

2- Oyun salonları, kahvehane vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50)m’den, “İnternet Bilgi Hizmet ve Oyun Salonlarında” ise iç yükseklik; (Taban döşeme üst kotundan tavan tabliyesi alt kotuna kadar) (3.20) m. den az olamaz.

3-Binalarda Çöp Toplama Merkezleri;

Ayrık veya Müstakil Blok Nizam’da bulunan ve kapıcı dairesi yapılması gerekli olan binalarda “Çöp Toplama Merkezi” yapılması zorunludur. Bu çerçevede;

            -Çöp alımı ve nakliyesinin sorunsuz olabilmesi için araç trafiğini engellemeyecek şekilde parselin yol cephesinde veya parsele çöp arabalarının kolaylıkla giriş-çıkış yapılması durumunda parselin uygun yerinde tesis edilmelidir.

            -Çöp toplama merkezleri belediyenin uygun göreceği şekilde konumlandırılmalıdır. Bu yerlerin etrafı; yüksekliği (1.50) m. ahşap, tel vb. elemanlarla çevrelenmelidir.

            -Çöp bidonları evsel atıkların geri dönüşümü olacak şekilde tertiplenmelidir.

            - Daire sayısına göre düzenlenecek çöp toplama merkezi ölçüleri ve yer altı konteynır sayıları:

Bağımsız Bölüm                                    Çöp Toplama Merkezi                    Konteynır sayısı

        Sayısı                                                Ölçüleri                                     (5 000 lt’lik)

        28-82                                               2.00x2.00                                          1

       83-164                                               2.00x4.00                                          2

      165-246                                              2.00x6.00                                          3

Daire sayısının tabloda verilenden fazla olması halinde her (82) daire için 1 adet konteynır fazla düşünülmeli ve yeri ayrılmalıdır.

4-Oto yıkama yerleri: Oto Yıkama yerleri; Sanayi alanlarında, akaryakıt istasyonlarında ve mesken sahası dışındaki kapalı otoparklarda yapılabilir.

5-Düğün Salonları: İmar planlarında Ticaret Alanlarında ve Yapı Kullanma İzin Belgesinde “Düğün Salonu” olarak işlem görmüş binalarda yapılabilir.

            Yeni yapılarda yapı ruhsat aşamasında, mevcut binalarda ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilirken “UKOME” den uygun görüş alınacaktır. İç yüksekliği (3.50)m. den veya yüksekliği (3.00)m.den az olmamak kaydı ile (1.00) m² alana düşen hacim miktarı (3.50)m3’den az olmayacaktır. Gerekli olan otopark miktarının tamamının parsel zemininde veya mülkiyeti kendisine ait olmak üzere ve imar planında gösterilmek üzere komşu parselde yerinin tesis edilmesi kaydıyla yapılacaktır.

6-Mevzuata uygun olarak yapılmış mevcut binalarda subasman kotu bina girişindeki tretuvar üst kotundan itibaren en fazla (1.50)m. seviyesinde tertiplenmiş olan bodrum katlarda (alt zemin kat); kat mülkiyeti hükümleri saklı kalmak kaydı ile bağımsız bölüm numarası almış veya arsa hisse satışı tapusu olan bodrum katlar ruhsat eki mimari projesindeki kullanımına göre mesken veya depo, tamamen açığa çıkan bodrum katlar ise ticaret olarak kullanılabilir.

7-Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde “Ticari işletmeler ile ilgili UKOME görüşü” alınması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı ile alınan meclis kararına “Oteller, Bankalar ve kargo şirketleri” ifadelerinin ilave edilmesine karar verilmiştir.

17.03.2014 TARİH VE 127 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar planı kararlarına göre inşa edilecek yapıların, yapı inşaat alanında artış getirmemek şartıyla; Yapı yaklaşma mesafeleri, bina yüksekliği, kat adetleri ve plan notları vb. gibi nedenlerle yapılaşmanın bulunduğu bölgenin sülietini, yapıların formunu ve estetiğini olumsuz etkileyen talepler ile plan kararlarının yetersiz olduğu anlaşılan taleplerin, Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurul tarafından incelenmesi ve gerekli olması halinde plan ve plan notları vb. konuların Büyükşehir Estetik Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra teklifin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Meclisine teklif edilmesine karar verilmiştir.

 

16.05.2014 TARİH VE 192 SAYILI MECLİS KARARI:

“Karatay Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, imar planlarında, Ticaret Alanı olarak düzenlenmiş alanların alt katları Ticaret olması şartıyla üst katların konut olarak aşağıdaki şekilde projelendirilmesine” işaretle yapılan oylama sonucu ittifakla karar verilmiştir.

Ticaret bölgelerinde binaların konut olarak yapılması: İmar planında ticaret bölgelerine ayrılan alanlarda, projesinde belirtmek kaydı ile zemin kat üzerindeki katlar konut olarak kullanılabilir. Bu durumda;

a) Aynı merdiven ve asansörden faydalanmamak kaydıyla, zeminden itibaren herhangi bir kata kadar işyeri, daha sonraki katlar mesken olarak planlanabilir.

b) Zemin kat ve buna kendi içinden bağlanmak şartı ile üst katlar ticaret, daha sonraki katlar müstakil bir merdiven ve asansörden faydalanmak kaydı ile mesken olarak planlanabilir.

 

13.06.2014 TARİH VE 261 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı gereğince “Düğün Salonları” için UKOME’den görüş alınması kararı alınmış olup yine Belediye Meclisinin 12.06.2006 tarih ve 62/1 sayılı kararında Düğün Salonları için brüt 25 m²’ye 1(bir) otopark yeri ayrılma zorunluluğu getirilmiştir. Uygulamada düğün salonlarının fonksiyonu gereği birçok aracın aynı anda geldiği göz önüne alındığında, hesap edilen otopark miktarının ihtiyaca cevap vermediği değerlendirilmiş olup bu kapsamda; “Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm brüt alanına esas her 7 m²’ye 1(bir) otopark yeri ayrılmasına karar verilmiştir.

 

15.08.2014 TARİH VE 437 SAYILI MECLİS KARARI:

“Konya Kent Bütününü kapsayan Kırsal Yerleşim Alanları ve yapılaşma şartları aşağıdaki şekilde uygulanmasına” işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI VE YAPILAŞMA ŞARTLARI

Kırsal Yerleşme Alanları: Kentsel yerleşmeler ile bütünleşmemiş konumda bulunan, 5216 ve 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içine katılarak mahalleye dönüşmüş olan köy statüsüne sahip olan yerleşmeler ile mezra ve yayla yerleşimlerini kapsamakla birlikte nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden imar planı bulunmayan yerlerdir.        

Onaylı Uygulama İmar Planı ya da Köy Yerleşme Planı bulunmayan, köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti de yapılmamış olan kırsal yerleşmelere yönelik kırsal yerleşik alan ve kırsal gelişme alanı tespitleri 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planlarında tamamlanacaktır. Ancak bu aşamaya kadar;

1)- Ekli haritada görünen kırsal yerleşim alanlarına ait koordinatlı sınır tespiti yapılmış alanlar,

2)- Tapusunda mevkisi “Köy içi” olarak tespit yapılmış alanlar, Kırsal yerleşim alanı içerisinde kabul edilecek ve yapılaşmalar uygulama imar planları yapılıncaya kadar aşağıda belirlenen yapılaşma koşulları çerçevesinde yapılacaktır.

 

Kırsal yerleşme alanları içerisinde;

a) Bu alanlarda; TAKS= 0.40, Emsal (E) = 0.80,  Bina Yüksekliği en fazla = 6.50m. (2 Kat) Olacaktır. Silo, Samanlık, Yem deposu, vb. yapılar için max. bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda idaresince belirlenir. Kırsal yerleşim alanlar içerisinde Yapı inşaat alanı 500m2’yi geçmeyen; köyün ihtiyacına yönelik olarak Konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri, köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası, süt soğutma depoları, meyve depoları ile ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmayacak olup yapı nizamları ilgili belediyesince belirlenecektir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (Turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımları vb.) uygulama imar planı yapılması zorunludur.

b) Bu alanlarda inşa edilecek yapılara ilçe belediyeleri tarafından, 3194 sayılı İmar kanunun 8(ğ) maddesine dayanılarak kanunun 27. maddesi kapsamında fen ve sağlık şartlarına esas kırsal yapı belgesi düzenlenecektir. Ayrıca yapılaşma koşulları planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin “yapı ruhsat işlemleri” bölümü hariç diğer bölümlerde yer alan esaslara göre yapılacaktır.

c) 6360 Sayılı Kanunun 3(1) maddesi çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve/veya ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan “Tip projeler” in uygulaması 3194 sayılı imar kanunun 27. maddesi kapsamında ilçe belediyeleri tarafından yapılacaktır.

d) (b) ve (c) bentleri çerçevesinde yapılacak uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacak olup bu aşamada;

d1) Yapının Kırsal yerleşim alan (yukarıda 1. Ve 2. fıkralarda tanımlanan) içerisinde bulunması,

d2) Yapı sahibinin köy nüfusuna kayıtlı ve köyde oturduğuna dair Muhtarlık belgesi,

d3) Yapının etüt ve projelerinin; yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunun İlçe belediyesince incelenerek izin verilmesi, (standard form)

d4) Yapı ruhsatı aşamasında hazırlanacak olan statik projelere esas zemin etüt raporları Konya Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Laboratuvarı tarafından tanzim edilmesi,

d5) Yapının etüt ve projelerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapıldığı proje müellifi olan mimar ve mühendislerce rapor haline getirilmesi ve belediyesince belgelenmesine (standart form) müteakip iskân izni verilecektir.

 

Kırsal yerleşme alanları dışarısında;

a)  Kırsal yerleşim alan sınırı dışında kalan tüm yapılar ruhsata tabidir.

b) Entegre tesis niteliğinde olan veya yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçen yapılarda kurum görüşleri ile birlikte imar plan revizyonu yapılması zorunludur.

c) Yola cephesi olmayan kadastro parsellerin bulunduğu yapı adalarında, yola cephesi bulunan parsele ruhsat düzenlenmeden önce yola cephesi olmayan parselin yoldan faydalanabilmesi için yol istikamet planı hazırlatılarak imar uygulaması yapılması zorunludur.

Yukarıda açıklanan Kırsal yerleşim alanları içinde veya dışında verilecek izinlerde, Özel Kanun hükümlerine tabi yerlerde ilgili kurum görüşleri aranacaktır.

 

NOT: “Kırsal Yerleşim Alanları Dışında” bölümü 15.05.2015 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararı ile iptal edilmiştir.

 

15.08.2014 TARİH VE 438 SAYILI MECLİS KARARI:

“Konya İli, Meram İlçesi, Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde imar planlarında 2 katı geçmeyen konut alanlarında zemin katların ticari kullanımı ile birlikte üst katlar ve zeminde bahçe alanları da tamamen ticaret olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple ilçe belediyesinin denetimleri zorlaşmakta ve imar kararlarına aykırı kullanım söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu durum otopark ihtiyacını arttırmakta, yol üzerinde parklanmaya sebebiyet vermektedir. Trafik güvenliği açısından büyük tehlike oluşmasından dolayı bu caddelere ait ticari kullanımlar aşağıdaki şekilde uygulanmasına” işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

YENİ MERAM CADDESİ,

ESKİ MERAM CADDESİ VE YAKA CADDESİNDE

 TİCARİ KULLANIMLAR VE TADİLATLAR

1) Konut alanlarında zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal sit alanlarına ilave olarak, Yeni Meram Caddesi,                                                

 Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında 2 katı geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır. 

2) Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark yeri ayrılması, UKOME’ den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.

3) 1. fıkra çerçevesinde Mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgi imar planı değişikliği yapılmadan tadilata izin verilmeyecektir.

4) İmar planlarında 2 Katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

17.10.2014 TARİH VE 637 SAYILI MECLİS KARARI:

Bina derinliğinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini sağlamak şartı ile;          

-(60.00) metreye kadar olan taleplerde yapı ruhsat veren idarenin Mimari Estetik Komisyonu,

-(60.00) metreden daha fazla olan taleplerde ise, Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir.’ ifadesinin eklenmesine” karar verilmiştir.

 

14.11.2014 TARİH VE 830 SAYILI MECLİS KARARI:

“Konya İli imar planı notlarına ekli Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararlarının eklenmesi ve uygulamada kargaşaya mahal vermemek için Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından benzer konular için alınan 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı, 14.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararının 5. ve 7. bentleri ve 13.06.2014 tarih ve 261 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına” karar verilmiştir.

 

OTOPARK DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN KARARLARI

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri ile ilgili 26. Maddesi çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, yol üzeri park yapmayı önlemek için; parsel bazında imar planı tadilatı veya bölgesel revizyonlar aşamasında, yeni yapılarda yapı ruhsatı aşamasında, mevcut binalarda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya Tadilat Ruhsatı aşamasında aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde uygulama yapılır. Belirtilmeyen hususlarda yürürlükte bulunan otopark yönetmeliğinin hükümlerine uyulur.

Özellik arz eden yapılar ve istisnai durumlarda Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda uygulama yapılır.

 

A. İmar Planlarında;

1) İmar Planı Değişikliği ile Emsal artışı yapılması durumunda,

2) Sağlık Tesisi(Aile Sağlık Merkezleri hariç), Özel Eğitim Kurumu, Otel, Düğün Salonu, Akaryakıt ve LPG İstasyonu, Ekmek Fırını (Sanayi bölgelerinde yer alanlar hariç), Pazar Alanı ve Ticaret olarak her türlü imar planı değişikliği yapılması durumunda,

3) Bölgesel imar plan revizyonları yapılması aşamasında, ulaşım, otopark ve trafik güvenliği hususlarının incelenmesi için UKOME’ den görüş alınarak binanın otopark ihtiyacını parselinde karşılayacak şekilde karar alınır.

 

B. Yapı Ruhsatı Aşamasında;

Kentsel Sit Alanları hariç;

1) Konut Alanlarında: a)Ayrık yapı nizamında otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde karşılanır. Daire sayısı 12’yi aşan binalarda, otopark ihtiyacının tamamının bodrum katta karşılanması zorunludur.

b)Bu alanlarda zemin katta ticaret yapılması durumunda; Ticarete ait otopark ihtiyacı parsel zemininde karşılanması ve otoparkın ön bahçe mesafesi en az 8 m. bırakılarak parsel yol cephesi ve yan cephelerinde düzenlenmesi zorunludur.

c)Bitişik, birden fazla parsele oturan blok yapı (ikili blok hariç) veya ön bahçesiz yapı nizamında binaya ait otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının en az %20’si kendi parselinde karşılanır.

2) Ticaret Alanlarında: Emsale esas inşaat alanı 800 m2’yigeçen büro, iş merkezi, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, lokanta, restoran, yurt, kurs, dershane vb. binalarda;

a)Ayrık yapı nizamında, otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %20’si parsel zemininde karşılanır.

b) Bitişik nizamda, parselin tamamına oturan blok yapılaşmalarda, ön bahçesiz ve birden fazla parsele oturan blok yapı nizamında (ikili blok hariç) otopark ihtiyacının en az %20’si kendi parselinde karşılanır.

c) Zemin üstü katlarda konut yapılması durumunda B(1).maddesinde belirtilen hükümlere uyulur.

3) Düğün salonlarında otopark hesabında bağımsız bölüm toplam brüt alanına esas her 7 m2 ye 1(bir) otopark yeri ayrılır. Otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde veya plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde ve parsel zemininde karşılanır.

4) Sağlık Tesisleri (Aile Sağlık Merkezleri hariç)otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %20’si parsel zemininde veya plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde karşılanır.

5) Otellerde, yatak katlarında her iki oda için 1(bir) otopark, diğer kullanım alanlarının planlı alanlar tip imar yönetmeliği emsal tanımına göre hesap edilen emsale esas her 30 m2’si için 1(bir) otopark yeri ayrılması zorunludur. Bu maddeye göre belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az %20’si parsel zemininde ve ya plan kararı alınmak şartı ile mülkiyeti kendisine ait olan komşu parselde karşılanır.

6) Ekmek Fırınlarında; Binaya ait otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde karşılanır. Fırına ait otopark ihtiyacının tamamı parsel zemininde ve ön bahçe mesafesi en az 8 m. bırakılarak yol ve yan cephelerinde yapılır. Aynı binada farklı bağımsız bölümler bulunması durumunda fırına ait otoparkın sayısı ve sınırları mimari projesinde belirtilir.

7) Sağlık tesisi, otel, düğün salonu, ekmek fırını, 2000 m2’yi aşan alışveriş merkezi ve iş merkezi, akaryakıt ve LPG istasyonu ve konut ile ticaretin birlikte yer aldığı ticarete ait bodrum kat hariç bağımsız bölüm brüt alanı 150 m2’yi geçen binalar için, yapı ruhsatı aşamasında: Ulaşım, otopark ve trafik güvenliği hususlarının incelenmesi için UKOME’den görüş alınır.

8) Tüm binalarda otopark birim alanına göre belirlenen otopark, yerleşimi ve alanı mimari projesinde belirtilir. Bina girişi ve engellilerin giriş çıkışını engellemeyecek şekilde otopark düzenlemesi yapılır. Ticaret ve konutun birlikte yer aldığı binalar ile düğün salonu bulunan binalarda farklı kullanımlara ait otoparkın sınırları mimari projesinde ayrı gösterilir.

 

C. Mevcut Binalarda (yapı ruhsatı alarak inşaatı devam eden ve iskân ruhsatı almış binalar);

1) Ruhsat eki onaylı mimari projesinde otopark yönetmeliğince belirlenen otopark alanı proje tadilatı ile azaltılamaz.

2) Mevcut binalarda proje tadilatı ile otopark ihtiyacını artıracak binanın tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılması durumunda (B) maddesinde belirtilen esaslara uyulur.

3) Mevcut binalarda binanın tamamında veya bir kısmında otopark ihtiyacını artırmayan proje tadilatı yapılması durumunda UKOME görüşü aranmaz. Ancak proje tadilatı ile banka şubesi, bodrum kat hariç bağımsız bölüm alanı 150 m2’yi geçen market, lokanta, kafe ve brüt alanı 300,00 m2’yi geçen işyerleri yapılması durumunda UKOME’den görüş alınır.

4) Ticaret kolu değişikliği yapılmadan devredilen veya farklı bir firma ile aynı iş kolu devam eden yerlerde işletme ruhsatı aşamasında mimari projesinde gösterilen otoparkların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ilgili ruhsat birimince denetlenir.

5) Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesinde faaliyet alanı belirtilenler hariç, ilk defa faaliyete geçecek olan veya iş kolu değişikliği yapılan; kargo şirketi, banka şubesi, konut alanlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri ile bodrum kat hariç bağımsız bölüm alanı 150 m2’yi geçen market, lokanta, kafe ve brüt alanı 300,00 m2’yi geçen tüm işyerlerinde ilgili idaresince, işletme ruhsatı aşamasında mimari projesinde gösterilen otoparkların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı denetlenir. Ayrıca işyeri çevresindeki bölgesel otoparkların durumuna ve trafik yoğunluğuna göre trafik güvenliği açısından UKOME’den görüş alınır.

6) İnşaat ruhsatı aşamasında parselinde otopark yapılamayan ve otopark ücreti alınan binalarda (C).5. maddesinde belirtilen işkollarını içeren işletme ruhsatı müracaatlarında işyeri çevresindeki bölgesel otoparkların durumuna göre trafik seyri ve güvenliği açısından parsel önünde oluşabilecek araç trafiğini önlemek amacı ile UKOME’ den alınacak görüş doğrultusunda ruhsat müracaatları değerlendirilecektir. Ayrıca bu işletmeler için yakın çevresindeki boş parsellerin kiralanması ve satın alınması suretiyle otopark olarak kullanılmasına UKOME kararı ile izin verilebilir.

7) Bina dışında yer alan bahçe alanında, kır düğünü ve toplu yemek organizasyonları yapılabilmesi için Ruhsat eki projede tadilat yapılması ve bahçede sınırları belirlenerek kullanılan alanın her 7m2’ si için1(bir) otopark yeri ayrılması zorunludur. Aksi takdirde bu yerlere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmez.

8) Yapı ruhsatı veya tadilat ruhsatı aşamasında UKOME görüşü alınan binalarda ruhsatta belirtilen işkolu için işletme ruhsatı müracaatı yapılması durumunda tekrar UKOME görüşü aranmaz.

 

14.11.2014 TARİH VE 831 SAYILI MECLİS KARARI:

“İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; Bir binanın yapı ruhsatı öncesi, sonrası, iskan aşaması ve kat mülkiyetine (cins tahsisine) kadar geçen süreçte harita ile ilgili her türlü iş ve işlemler aynı harita mühendisi tarafından yürütülür. Ancak yapı sahibinin talebi halinde farklı bir harita mühendisi ile kalan işler tamamlanabilir. Uygulama süreci ve koordinasyon sağlamak için şartlar Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyon tarafından belirlenecektir.” Şeklinde plan notunun eklenmesine”  karar verilmiştir.

 

14.11.2014 TARİH VE 833 SAYILI MECLİS KARARI:

 “Konya il sınırları içerisinde imar planında; Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarında ve ticari parsellerde; binanın tamamının bu amaçla kullanılması, parselin ayrık yapı nizamına tabi olması, binanın bütününün tek bağımsız bölüm olarak fırın ve müştemilatına tahsis edilmesi, ön bahçe mesafesinin en az (8,00) metre bırakılması durumunda ekmek fırını yapılabilir. Üst katlarında konut bulunmayan, Kent veya bölge ölçeğinde hizmet veren, bağımsız bölüm brüt alanı 1000 m2 ve üzeri olan alış-veriş merkezleri içinde, bağımsız bölüm numarası almayan ve kendi müşterisine yönelik satış yapan fırınlar yapılabilir.

Konut alanlarında veya ticari alanda üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında araç kiralama ve araç satışı yapan işyerleri, kargo şirketi, oto yedek parça satış ve tamirat yerleri açılmasına izin verilmez. Oyun salonları, kahvehane, kafe, düğün salonları vb. gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar (gerekli havalandırmayı sağlamak şartı ile) yüksekliği (3.50)m. den, İnternet Bilgi Hizmet ve Playstation Salonlarının iç yüksekliği (3.20) m. den az olamaz.” İfadesinin eklenmesine” karar verilmiştir.

 

16.01.2015 TARİH VE 25 SAYILI MECLİS KARARI:

Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” hakkında askı sürecinde gelen itirazların, plan kararının kamu yararına olması, yol üzerinde parklanmayı önlemesi ve her geçen gün artan araç sayısından dolayı oluşan trafik seyri ve güvenliğine çözüm getirmesi gerekçesi ile reddedilmesi,

Ancak parsel bazında hazırlanan zemin etüdü raporunda zeminin kaya çıkması, su çıkması vs. gibi özel durumlarda yer altı otoparkı yapılıp yapılmamasında, raporun Büyükşehir Belediyesince onaylanmasından sonra ilgili belediyesinin yetkili kılınması,

Tek bir taahhüt altında yapımına başlanan, bir veya birden çok parsel üzerinde olmasına rağmen sözleşme, proje ve yatırım bakımından bütünlüğü bulunan kooperatif veya diğer toplu konut inşaatlarında; ruhsatlı bloklarla benzerlik olması gerekliliğinden dolayı, henüz inşaat ruhsatı alınmamış bloklarda “Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın “B.1.” maddesinin uygulanmaması,

 “Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın “B.1. ve B.2.” maddelerinin yürürlük tarihinin 01.07.2015 tarihine ertelenmesine” karar verilmiştir.

 

            13.02.2015 TARİH VE 235 SAYILI MECLİS KARARI:

            “Konya il sınırları içerisinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.02.2015 tarih ve 2571 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan, Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğine, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma alanlarında uygulama esaslarını içeren ekteki yönetmelik maddesinin eklenmesine” karar verilmiştir.

 

 

            15.05.2015 TARİH VE 555 SAYILI MECLİS KARARI:

-Konya il sınırları içerisinde yer alan ve 6360 sayılı kanun ile mahalleye dönüşen Kırsal yerleşim alanları ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ğ maddesi çerçevesinde alınan Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2014 tarih 437 sayılı kararının “Kırsal yerleşme alanları dışında” bölümünün iptal edilmesi,

-Konya ili sınırları içerisinde yer alan; 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) bendi gereğince hazırlanan Kırsal Yerleşim Alanlarında Hazırlanan Tip Proje Uygulamalarında ve "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" ile "Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı"na göre basit yapı olarak değerlendirilen bazı yapılarda (inşaat taban alanı 500 m2'yi geçmeyen çardaklar, bodrum kat hariç emsal alanı 120 m2'yi geçmeyen; bağ evleri, bahçe evleri, hazır prefabrik yapılar ve konteynır yapıları gibi), ilgili idare (ilçe belediyesi) bünyesinde bulunan Jeoloji Mühendisi veya İnşaat Mühendisi tarafından, arazide yapacakları zemin çalışmaları veya önceki çalışmalarda çalışma alanı civarında tespit edilen en düşük zemin değerleri göz önünde bulundurularak,  Ek'te verilen form doldurularak Zemin Etüt Bilgi Sistemi'ne yüklenmesi,

-Konya il sınırları içerisinde imar planlarında konut alanına isabet parsellerde “Banka” yapılabilmesi için; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde kat malikleri kararı alınması (otopark kullanımı nedeniyle), Otopark sayısının yeterliliği ile giriş-çıkış uygunluğunun UKOME’ce değerlendirilerek ilçe belediyesince işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine, karar verilmiştir.

 

12.06.2015 TARİH VE 701 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarına;

- İmar planı veya yönetmelik ile belirlenen yoğunluğa ve bahçe mesafelerine uyulmak şartı ve civarın yapı karakterine uyum sağlamak koşulu ile imar planlarında: ikiz nizama tabii parsellerde, mevzuata uygun olarak yapılaşmış mevcut teşekkülat dikkate alınarak parsel sahiplerinin birlikte talebi halinde ayrık nizam yapılaşma şartları uygulanabilir. Ayrık yapı nizamına tabii parsellerde komşu parselde mevzuata uygun olarak ikiz nizam olarak yapılaşmış yapı olması durumunda ikiz nizam tertip edilebilir.

- Tabii zemin altında yapılan kapalı otoparklar; parsel yan ve arka bahçelerinde ve imar planlarında 5.00 m’den fazla ön bahçe mesafesi belirlenmiş olsa dahi yola bakan cephelerde bahçe mesafeleri en az 5.00 metre bırakılarak düzenlenebilir. 

- 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) bendi gereğince hazırlanan Kırsal Yerleşim Alanlarında Hazırlanan Tip Proje Uygulamalarında ve basit yapı olarak değerlendirilen bazı yapılarda (inşaat taban alanı 500 m2'yi geçmeyen çardaklar, bodrum kat hariç emsal alanı 120 m2'yi geçmeyen; bağ evleri, bahçe evleri, hazır prefabrik yapılar ve konteynır yapıları gibi) ölçü krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre harita mühendislerince yapı aplikasyon projesi hazırlanmasına, karar verilmiştir.

 

20.07.2015 TARİH VE 823 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda;

- İmar planlarında, konut alanlarında 2 ve 3 kata imarlı ayrık nizam parsellerde, planla veya yönetmelik ile belirlenen taban alanının aşılmaması şartı ile eksik katlı yapı yapılabilir.

-Yönetmelik gereği kapıcı dairesi yapılması zorunlu olan binaların çatı aralarında, bağımsız bölüm sayısına göre hesap edilen mecburi olan sayıyı aşmayan ve alanı en fazla brüt 60.00 m² olan kapıcı daireleri yapılabilir.

- Umuma açık eğlence yerleri ve düğün salonları; dini tesislere, sağlık tesisleri ve eğitim tesislerine bina kütlelerinin birbirine en yakın noktasından kuş uçuşu en az yüz metre mesafe içerisinde açılamaz.

- Bahçe sınırlayıcısı olarak, fen ve sağlık kurallarına aykırılık teşkil etmesi nedeni ile jiletli ve kesici özellik taşıyan tel vb.lerinin kullanılmaması ve mevcut yapılmış olanların kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

18.09.2015 TARİH VE 1096 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; “Kırsal yerleşim alanları dışarısında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bina derinliğinin ve bina cephesinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini ve çekme mesafelerini sağlamak şartı ile 40 metreden daha fazla yapılabilmesine ilgili idaresinin yetkili olmasına karar verilmiştir.

 

21.12.2015 TARİH VE 1449 SAYILI MECLİS KARARI:

-Yüksek yapıların şehrin genel siluetine, tarihi ve doğal çevreye etkisi, kent dokusunda yarattığı uyumsuzluk, çevresel faktörler açısından oluşturduğu (güneş, rüzgar vb.) olumsuzluklar nedeni ile Konya ili Selçuklu, Meram, Karatay ilçelerinde imar planında yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliğinin 17 kat ile sınırlandırılmasına,

- Konya il bütününde, sit alanları ve özel kanun hükümlerine tabi alanlar hariç olmak üzere İmar Planında yapılaşma koşulları yazılmamış olan ‘Spor ve Oyun Alanları’, ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’, İbadet Yeri’, ‘Resmi Kurum Alanı’, ‘Eğitim Alanı’ ve ‘Sağlık Tesisleri Alanı’ için taban alanı kat sayısının 0.30 ve kat sayısının Yençok:3 kat kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

15.01.2016 TARİH VE 14 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği’nin isminin "Şehir Estetiği Yönetmeliği" olması ve içeriğinin yeniden düzenlenmesi hakkında karar alınmıştır.

Yönetmelik ve eklerine www.konya.bel.tr web adresi interaktif-mevzuatlar linkinden ulaşılabilmektedir.

 

18.03.2016 TARİH VE 251 SAYILI MECLİS KARARI:

-İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına müteakip yapı ruhsatının düzenlenmesi,

-Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, resmi veya özel eğitim tesisleri, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, düğün salonu, otel ve alış veriş merkezi yapılarının imar planında belirlenen yapı yüksekliğini aşmamak, yapı inşaat alanına ve en az bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydıyla iç yüksekliklerin Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşü alınması şartı ile serbest olması,

-Hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşmamak şartı ile kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, resmi veya özel eğitim tesisleri, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, otel ve alış veriş merkezi yapılarında yapılacak saçakların genişliği ve yüksekliğinin, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapıların özelliğine göre Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kararı ile belirlenmesi,

-Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, otel ve alış veriş merkezi yapılarına ait çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması ve yönetmelik ile belirlenen çatı arası kullanım alanı şartına uyulması kaydı ile çatı şekli ve eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kararı ile belirlenmesine karar verilmiştir.

 

15.04.2016 TARİH VE 378 SAYILI MECLİS KARARI:

Konya il bütünündeki yapılaşmalarda;

-40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin karar almaya uygulama imar planı ile tespit edilen yapı karakteri, mevcut doku ile uyumu ve cephe kütle etkisi de dikkate alınarak mimari estetik  komisyonlarına verilen yetki kapsamında yapılabilecek en fazla bina cephe uzunluğu ve derinliğinin konut alanlarında ve ticaret alanlarında üst katlarda konut yapılması durumunda 65.00 metreyi geçmemesi,

- Mevcut doku ile uyumu ve cephe kütle etkisi de dikkate alınarak, çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlanacak Kentsel Tasarım Projesine bağlı plan değişikliğinin Belediye Meclisi tarafından onaylanması durumunda 65.00 metreyi geçen blok boyu ve derinliğinin yapılabilmesine,

-Sanayi alanlarında blok boyu ve derinliğinin serbest olması,

-Yukarıda açıklananlar dışındaki diğer kullanım alanlarında, blok boyu ve bina derinliği (40.00) m’yi geçen yapılarda, İmar Planı ve yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafeleri ve H/2 bahçe mesafesinin sağlanması şartı ile ilgili ilçe belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşünün alınmasına, (65.00) m’yi geçen taleplerde Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşünün alınmasına,

 

-Yukarıda belirtilen yapılaşma koşullarına ait kararların yürürlük tarihinin 01.01.2017 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.