Genel Mevzuat

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GARAJ VE TERMİNALLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç - Kapsam - Tanımlar KURULUŞ: Madde 1-Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı olan şehirlerarası otobüs ve kamyon garajları; İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı mekanlardır. Şehirlerarası Otobüs Terminali, Karatay Kırsal Otobüs Terminali ile kamyon garajı, Garajlar Şube Müdürlüğünce sevk ve idare edilir. AMAÇ: Madde 2-Bu Yönetmeliğin amacı: a) Büyükşehir Belediyesi Garajlar Şube Müdürlüğünün görev ve yetkilerini belirlemek, b)Büyükşehir Belediyesince işletilmekte olan terminaller ve kamyon garajı ile gelecekte tesis edilecek olan aynı mahiyetteki birimlerin,şehirlerarası yollar ve yük taşımacılığında gelişen şartlara uygun olarak azami faydanın sağlanmasını temin edecek şekilde sevk ve idaresini sağlamaktır. KAPSAM: Madde 3-Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi terminal ve garajlarının idari ve teknik kuruluşunu, organları,yönetimi ve çalışma biçimine ait bölümleri ile uygulanacak cezaları tahsil usulünü kapsar. TANIMLAR: Madde 4- Bu yönetmelikte geçen: Başkanlık : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Meclis : Konya Büyükşehir Belediye Meclisini, Encümen : Konya Büyükşehir Belediye Encümenini, Daire Başkanlığı : İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığını, Terminal (Otogar) : Şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapıldığı otobüs garajı ve tamamlayıcı ünitelerini. Garajlar : Şehirlerarası yolcu, yük ve eşya taşımacılığının yapıldığı Şehirlerarası Otobüs Terminali, Karatay Kırsal Otobüs Terminali ile kamyon garajını, İşletmeci : Şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşları, Müstecir : Garaj ve Terminaller dahilinde taşımacılık işi ile iştigal etmeyen diğer işyeri sahiplerini, ifade eder. YÜKÜMLÜLÜK: Madde 5 - Garaj ve Terminallerde yük ve yolcu taşımak üzere yazıhane ve büro tahsis edilen işletme, birlik, kooperatif, firma, topluluk ve şahıslarla Garaj ve Terminaller dahilinde her ne ad altında olursa olsun diğer tesisleri kiralayanlar bu yönetmelikte geçen ve sonradan ilave edilecek olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile bu kanuna uygun olarak çıkarılan Kara Yolu Taşıma Yönetmelik hükümlerine de uymayı taahhüt ederler. Garajlar Şube Müdürlüğü Personeli; Zabıta ve Emniyet güçleri ile birlikte İşletmecilerin, müstecirlerin, yolcu ve yük sahiplerinin yardımcısı ve koruyucusudur. Garaj ve Terminaller ile tamamlayıcı olan tesislerde yolculara iyi muamelede bulunmak esastır. UYGULAMA VE DENETİM : Madde 6 ? Başkanlıkça gerçek yada hükmi şahıslara idaresinin devredildiği veya bu kuruluşlara tesisi için izin verilen Garaj ve Terminallerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Başkanlık bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sivil ve resmi elemanları ile denetleyebilir. TALİMATLAR: Madde 7? Garaj ve Terminaller dahilindeki müstecir ve işletme mensupları, yönetmelik hükümleri ve kanuni sınırları içerisinde olmak kaydı ile, Başkanlık, Daire Başkanlığı ve Garajlar Şube Müdürlüğünün talimatlarına uymak mecburiyetindedirler. İKİNCİ KISIM Kuruluş ? Yönetim ? Organlar KURULUŞ: Madde 8 ? Büyükşehir Belediyesi Garajlar Şube Müdürlüğü?nün idari kuruluşu şöyle teşekkül eder. a) Garajlar Şube Müdürü, b) Garajlar İdari Amirlikleri c) İdare Memurlukları, d) Zabıta Karakol Amirliği, e) Danışma Kurulu, ORGANLAR: Madde 9 ? Başkanlıkça Garaj ve Terminallerin yönetimi aşağıdaki organlar eliyle yürütülür. a) Garajlar Şube Müdürü, b) İdari Amirlik c) Nöbetçi Amirlik, d) İdari ve Teknik Büro, e) İdare memurlukları, f) Zabıta Karakol Amirliği, g) Danışma Kurulu. GARAJLAR ŞUBE MÜDÜRÜ: Madde 10- Garaj ve Terminaller Başkanlıkça atanan Garajlar Şube Müdürünce sevk ve idare edilir. Garajlar Şube Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı Adına Garaj ve Terminaller yönetimini temsil eder. Garaj ve Terminalleri bu yönetmelik hükümleri, Meclis ve Encümen kararları ve iç genelgeler doğrultusunda yönetir. Garajlar Şube Müdürünün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdür Vekili bu işleri yürütür. - 2 - GÖREVLERİ: Madde 11- Garajlar Şube Müdürünün görevleri şunlardır; a) Yönetmeliğin 2.maddesindeki amaçları tahakkuk ettirmek, b) Garaj ve Terminalleri verimli bir şekilde yönetmek, c) Danışma kurulu toplantılarına başkanlık etmek, d) İhtiyaçları temin etmek, e) Belediyenin bütün birimleri ile işbirliği sağlamak, f) Bölümlerin çalışmalarını denetlemek,olumlu yöne sevk etmek, g) Giriş ücretlerinin tahsilini sağlamak, h) Personel kayıtlarını tutmak, ı) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acentalar ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili bilgi vermek, j) Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturulması ve bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, k) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için,yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmak, l) Terminallere giriş-çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve 3?er aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Ulaştırma Bakanlığına bildirmek, m) Başkanlıkça belirlenecek konularda uyarı,bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde bulundurmak,asmak ve yerleştirmek, n) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun bir şekilde olmasını kontrol ettirmek, o) Diğer idari işleri yürütmek. MÜDÜR YARDIMCISI: Madde 12- Yürürlükten kaldırılmıştır. İDARİ AMİRLİK Madde 13- Garaj ve Terminallerin işlerinin yürütülmesinde öncelikle, İdari Amirleri Müdüre karşı sorumludur. Kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. NÖBETÇİ AMİRLİK: Madde 14-Garajlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Garaj ve Terminallerde 17.00 ? 08.00 saatleri arasındaki hizmetlerin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. Müdürlüğün teklifi üzerine Daire Başkanlığınca görevlendirilir. İhtiyaca göre yeteri kadar elemandan oluşur. İDARİ VE TEKNİK BÜRO: Madde 15 ? Garaj ve Terminaller bünyesindeki bölümlerin ihtiyacına göre ve Başkanlıkça belirlenen personel politikaları doğrultusunda idari ve Onarım işlerini yürütür. GÖREVLER: Madde 16- İdari ve Teknik Büronun görevleri şunlardır; a) Yazışma ve muhaberat işlerini yürütmek, b) Personelin izin,rapor,maaş ve ücret gibi özlük işlemlerinde yardımcı olmak, c) Demirbaş malzemenin dağıtımını yapmak, - 3 - d) Giriş ve çıkış fişlerinin kontrolünü yapmak, e) Elektrik,Kalorifer ve sıhhi tesisatı çalıştırmak, f) Müdürlük bünyesindeki elemanlarla yapılabilecek çaptaki tesisat (Elektrik Kalorifer sıhhı Tesisat) ve bina onarımlarını yapmak. İDARE MEMURLUKLARI: Madde 17 ? Garajlar Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Terminaller ve kamyon garajının sevk ve idaresi ile görevlendirilen idari birimlerdir. Her İdare Memurluğu, 1 (bir) İdare memuru ile hizmetin gerektirdiği ölçüde fiş memuru, Veznedar, Güvenlik, Bekçi ve diğer hizmet elemanlarından oluşur. DANIŞMA KURULU: Madde 18 ?Garajlar Şube Müdürlüğünün çalışmalarına yardımcı olmak gayesiyle Garaj ve Terminallerde faaliyet gösteren her meslek kuruluşunun kendi aralarında seçerek bildirecekleri 2 (iki) ?şer kişiden oluşur. Garajlar Şube Müdürü danışma kurulunun başkanıdır. Gerektiğinde Belediyenin görevlilerinden yeterince kurul üyeliğine görevlendirme yapılır. Danışma Kurulu Garajlar Şube Müdürlüğünün çağrısı üzerine toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Danışma Kurulunca alınan kararlar tavsiye niteliği taşır ve kurul üyelerinin yönetim ve denetim hakları yoktur. Danışma Kurulu üyeleri hiçbir ad altında ücret alamazlar. ZABITA KARAKOL AMİRLİĞİ: Madde 19 ? Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü elemanlarından teşkil edilen Karakol Amirliği Garaj ve Terminallerde disiplin ve asayişi temin eder. Zabıta Karakol Amirliğinde görevli amir ve memurlar özlük hakları bakımından Zabıta Müdürlüğüne bağlı olmakla birlikte, izin ve idari yönden Garajlar Şube Müdürlüğüne bağlıdırlar. Birinci Disiplin Amiri Garajlar Şube Müdürüdür. Zabıtaların periyodik, olarak değişim konuları Zabıta Müdürlüğü ile Garajlar Şube Müdürlüğü görüşmeleri sonucu gerçekleştirilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Müstecirler ? İşletmeler ? Yazıhaneler SORUMLULUK: Madde 20 ? Garaj ve Terminallerde faaliyet gösteren Müstecir ve İşletmeciler ile bunlarla işbirliği yapan işletme ve araç sahipleri ile sürücüleri bu yönetmelik uyarınca çalıştıracakları personelin fiillerinden sorumludurlar. Garaj ve Terminaller dahilinde bu Personelin işleyecekleri idari suçlar için , şahsın kendine ve suçu işleyen aracın plakasına zabıt tanzim edilir. Tanzim edilen zaptın bir nüshası gereği için anlaşmalı işletme veya müstecire tebliğ edilir. Diğer il ve ilçelerde kurulmuş olan taşıma işletmelerinin araç ve elemanlarının Belediye sınırları içerisinde işleyecekleri suçlardan dolayı da aynı işlem yapılır. Tanzim edilen zabıt varakaları 15 (onbeş) gün içerisinde ödenmez ise direkt olarak terminaldeki personel veya işletmenin sözleşmeli olduğu,işletmeci, Şirket, firma ve müstecirden tahsil edilir. PERSONEL BİLDİRİMİ: Madde 21- Garaj ve Terminallerde yazıhane, işyeri kiralayan, adlarına tahsis yapılan işletmeciler, müstecirler çalıştıracakları kişiler ile vazifelerini ilgililerin işe başladıkları tarihten itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde Garajlar Şube Müdürlüğüne bildirmek mecburiyetindedirler. - 4 - Garajlar Şube Müdürlüğüne bildirilmeyenler ile çalıştırılması uygun görülmeyen personeli işletme ve müstecirler istihdam edemezler. Yukarıdaki fıkrada belirlenen personeli çalıştırmakla ısrar eden işletme ve müstecirlerin mukaveleleri Başkanlık onayı ile geçici veya sürekli olarak feshedilir. ÇALIŞMA KARTI: Madde 22 ? İşletme ve Müstecirlerin çalıştıracaklarını beyan ettikleri personel için Garajlar Şube Müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde İdari ve adli soruşturma yapılır. Soruşturma sonunda çalışması sakıncalı görülen personele çalışma izni verilmez. Çalışması uygun görülen personel için fotoğraflı çalışma kartı verilir. Personel, bu kartı çalışma suresince yakasına takmak mecburiyetindedir. İşletme, ayrılan personelinin kartını iade etmedikçe yeni eleman için kart talep edemez. PERSONEL AYIRIMI: Madde 23 ? Garaj ve Terminallerde taşımacılık işlemlerini yürüten işletmeler bilet satış gişeleri için gündüz katibi,gece katibi ve peroncu unvanlarının haricinde her ne ad altında olursa olsun personel istihdam edemezler. PERSONEL SAYISI: Madde 24 ? Terminallerdeki bilet satış gişelerinde her gişe için gündüz 2 katip 1 peroncu, gece için 2 katip 1 peroncu çalıştırabilir. Bunların haricinde her ne ad altında olursa olsun müdür, işletme ortağı, vb. gibi unvana sahip kişilerin yazıhane önünde yolcu simsarlığı, çığırtkanlık vb. amaçlı bulunması kesinlikle yasaktır. Başkanlıkça aralarının açılmasına izin verilen gişelerdeki personel sayısının tespitinde ise hizmet gerekleri göz önüne alınır. Gerektiğinde tüm katip ve peroncuların sayısını Garajlar Şube Müdürlüğü artırıp eksiltmeye yetkilidir. VASITA VE HAT BEYANI : Madde 25 ? Garaj ve Terminallerde yolcu ve yük taşımacılığı yapan işletmeler taşımacılıkta kullandıkları vasıtaların cinsi ile faaliyet gösterdikleri hatlarla ilgili bilgileri takvim yılı başında Garajlar Şube Müdürlüğüne bildirmek mecburiyetindedirler. İşletmeler yıl içerisinde yapacakları değişiklikleri en az 2 (iki) gün önce bildireceklerdir. Ancak yeni hat ihdası Garajlar Şube Müdürlüğünün iznine tabiidir. Hat ihdası firma veya müstecirin yazılı müracaatı halinde değerlendirilir. ÜCRET VE ZAMAN TARİFELERİ Madde 26 - Yetki belgesi sahipleri, Zaman ve ücret tarifelerine uymak zorundadırlar. Ücret ve zaman tarifelerinin, görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ve yolcu taşıması yapan taşıtların üzerinde de bir örneğinin bulundurulması zorunludur. Ayrıca yetki belgeleri (D1,F1 vb.) ücret ve zaman tarifeleri en son değişikliklerle beraber Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince ?Onaylanmıştır? ?Görülmüştür.? şerhi bulunan evrakların, Garajlar Şube Müdürlüğüne, Zabıta Karakol Amirliğine mutlaka birer nüshası verilir. Zamanında belgelerini almayanlarla, belgelerini aldıkları halde, bir nüshasını vermeyenler hakkında gerekli cezai işlemler yapılır. Ücret tarifeleri başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir. Aynı Güzergah üzerinde gidiş ve dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanmaz. Tespit edilmiş ücret tarifesinin üzerinde ücret alınamaz. Ancak, taşımacılar tespit edilen fiyat tarifelerinden en fazla %20 indirim uygulayabilirler. - 5 - Düzenli Taşımacılık faaliyetlerinde bulunan yetki belgesi sahipleri, ?Görülmüştür? şerhi düşülen ücret tarifeleri ile ?Onaylanmış? zaman tarifelerine uymak zorundadırlar. HAREKET SAATI VE PERON TAHSİSİ: Madde 27- İşletmeler Garaj ve Terminallerden hareket edecek vasıtaların hatları ile hareket saatlerini bildirerek adlarına peron tahsisi yaptıracaklardır. Hareket saatleri ile peron tahsisleri Trafik emniyeti ve diğer işletmelerin tahsisleri de göz önüne alınarak tespit edilir. Lüzumunda Garajlar Şube Müdürlüğünce değiştirilebilir. Vasıtalar Garajlar Şube Müdürlüğüne bildirilen ve taşıma biletlerine yazılı olan saatte hareket edecektir. Yolcunun olmaması veya az olması vasıtanın bozulması gibi sebeplerle hareket tehir edilemez. Yolcu almak üzere perona girecek vasıta için peronda ayrılan yere işletmenin ve gidilecek yerin yazılı olduğu peron levhası takılması mecburi olup, kalkış saati ile birlikte indirilecektir. TAŞIMA (YOLCU) BİLETİ: Madde 28- a) Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. Düzenlenen yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi ve varsa acentesinin adı, unvanı ile bileti tanzim eden yetki belgesi sahibi veya acentesinin adresi,vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı,soyadı,kalkış ve varış yeri,koltuk numarası,hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur. b) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk,bir başkasına mükerrer olarak satılamaz. c) Taşıtların,Trafik Tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. d) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 (bir) misafir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir.Misafir yolcu kontenjanında Garajlar Şube Müdürlüğünün önerdiği ihtiyaç sahiplerine öncelik verilir. e) Promosyonlu bilet satışı yapmak yasaktır. f) Taşıma biletlerine hangi gaye ile olursa olsun yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. Düzenlenen faturanın bir nüshası yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulur. Taşıma bileti işletme ile yolcu arasında yapılmış bir sözleşmedir. İşletmelerce çalıştıkları hat ve yerlerin dışındaki yerlere veya daha ileriki hatlara bilet kesilemez. İşletmelerin diğer il ve ilçelerdeki temsilcileri tarafından aktarmalı olarak verilmiş olan biletlerin sahipleri yola devam edemedikleri taktirde, işletmenin Konya?daki mesulleri veya müdürleri bu yolcuları biletlerinde yazılı olan yerlere gidecek ilk vasıta ile göndereceklerdir. İşletmelerin bilette yazılı olan hatta seferleri mevcut değilse bilet ücretleri geri ödetilerek, bu yolcular Garajlar Şube Müdürlüğünün belirleyeceği diğer bir işletmeye ait vasıta ile gönderilmesi için çalışılır. PARK MAHALLİ VE HAZIRLIK: Madde 29 ? Garaj ve Terminaller dahilinde bulunan vasıtaların sahip ve şoförleri, terminal trafiğine uygun olarak belirlenmiş olan mahallerde yük ve yolcularını indirdikten sonra bu mahalleri terk ederek belirlenen park yerlerine çekilmeye ve diğer vasıtaların giriş ve çıkışları ile manevralarına engel olmayacak şekilde yerleştirmeye mecburdurlar. Terminalden hareket edecek vasıtalar, hareket saatinden azami 25 dakika önce her türlü yol hazırlığını ve ikmallerini yaptıktan sonra kendilerine tahsis edilen peronlara yanaşacaktır. Belirlenen zamandan önce veya sonra yada hareket nizamını bozacak şekilde perona giriş yapılamaz. - 6 - Otobüs ve vasıta sahipleri ile görevlileri, temizlik için ayrılmış mahaller dışında,indirme-bindirme peronlarında temizlik ve bakım yapamazlar. BAGAJ İŞLEMLERİ: Madde 30 ?Yurtiçi ve Uluslar arası taşımalarda yolcunun otuz kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajı otuz kilogramı aştığı zaman makul bir ücret alınır. Bagajlar, yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir. Bagajda taşınacak eşyaların her bir parçası için ayrı ayrı etiketlenme yapılır. Bu etiketlerin bir nüshasının yolcuya verilmesi veya bilete yapıştırılması zorunludur. Otobüslerin ve diğer vasıtaların bagajlarında yakıcı, yanıcı, patlayıcı, bulaşıcı, akıcı ve koku neşredici eşya taşınması yasaktır. İşletme yetkilileri her türlü yangın ve sabotajlara karşı gerekli önlemleri alarak, yolucuların çanta,valiz v.b. eşyalarını detektör v.b. cihazlarla kontrol edip otobüs bagajına almaları gerekir. Yasaklanmış yükü aracına alan işletme yetkilileri sorumludur. Her hangi bir olumsuzlukta İdari,hukuki ve cezai sorumluluk tamamen işletmelere aittir. Yolcu taşımalarında,taşıt bagajının toplam istiap haddini aşan eşya taşınamaz. Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.Özel kafeslerinde kedi,köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Yolcu taşıyan taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz. Gerekli hallerde, Bakanlıktan alınacak özel müsaade ile evcil hayvanların taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir. İşletmeler, Uluslararası yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşıyamaz. Bu taşımalarda bagaj sahiplerini belirleyecek bagaj fiş numarası ile bilet numarasını ihtiva eden bagaj listesini yapmak ve yolcuya imzalatmak zorundadır. OTOPARK VE SERVİS: Madde 31-Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, taşıt başına günlük makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınmaz. Uzun süreli beklemeler için özel olarak yapılmış otoparkları kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda özel otomobillerden hiçbir şekilde ücret alınmaz. ÇIKIŞ İŞLEMLERİ: Madde 32 ? Garaj ve Terminallerde garaj ücretinin ödemesi yapılmadan çıkış yapılamaz. Çıkış Garajlar Şube Müdürlüğünün belirlediği usule göre ve trafik emniyeti göz önüne alınarak önceden ilân edilen saatlerde yapılır. İzinsiz çıkış yapanlar cezalandırılır ve tekerrürü halinde peron tahsisi yapılmaz. Şehirlerarası Otobüs Terminali İle Karatay Kırsal Otobüs Terminalindeki, otobüs, midibüs, minibüsler ile vb. araçların sıra konumlarını bozmadan çıkış yapmaları esastır. MAKTU ÜCRET: Madde 33 ? Garaj ve Terminallerden çıkış yapmadan önce ödenmesi zorunlu olan garaj ve Terminal ücretinin herhangi bir nedenle ödenmemesi durumunda İlk giriş saati esas alınarak, ödenmesi gereken meblağ her 24 (yirmidört) saatte katlanarak cezalı şekilde tahsil edilir. - 7 - BİLET SATIŞ VE MÜDÜRİYET ODALARI: Madde 34 ?Yolcu ve yük taşıma işlemleri yürüten işletmelerin Garaj ve Terminallerde kiralayacakları bilet satış gişeleri ile Müdüriyet odalarının sayıları konularında sınırlama yapmamak esastır. Ancak Başkanlıkça gerekli görüldüğü hallerde sınırlama getirilebilir. İki veya daha çok bilet satış gişesinin arasının açılarak tek bir mekan halinde kullanılması tamamen Başkanlık iznine tabiidir. Bilet satış gişelerinde; a) Alkollü içki bulundurmak, içmek, kahve, çay, yemek pişirmek, elektrikli ocak kullanmak ve temizliğe itina göstermemek; b) Terminal içerisindeki, bilet satış gişelerinde vb. yerlerde radyo, teyp, pikap, televizyon açmak şarkı ve marş söylemek, c) Genel ahlak ve adaba aykırı hareketlerde bulunmak, d) Gişelerin çevresine sandalye veya eşya koymak işgalde bulunmak ve bu yerleri ambar yada emanet yeri gibi kullanmak, eşya kabul etmek, e) Yazıhane ve gişelerde) Yolcuları rahatsız edecek şekilde misafir kabul etmek ikramda bulunmak ve personel de olsa oturmak veya yatmak, f) Görevli personelin kılık ve kıyafetlerinin temiz ve düzenli olmasına önem vermemek, yasaktır. İLAN VE REKLAM: Madde 35 ?İşletmelerce bilet satış gişelerinin ön kısmına ve Garajlar Şube Müdürlüğünce gösterilecek yere,numunesine uygun olarak işyerinin hangi işletmeye ait olduğuna ve hangi hatlara sefer düzenlediğini belirtir ışıklı levha takılması mecburidir. Garaj ve Terminaller dahilindeki tüm mekanlara yukarıdaki fıkrada belirlenen ışıklı levhadan başka ışıklı ve ışıksız levha, kâğıt, bez, cam, saç vb. levha üzerine yazılmış ilân ve reklam asmak yasaktır. FİYAT LİSTESİ: Madde 36 ? Bilet satış gişelerinde Garajlar Şube Müdürlüğünce gösterilecek yer ve ebat haricinde fiyat listesi asmak yasaktır. Fiyat listeleri sayısı,her bilet satış gişesi için 1 (bir) adetle sınırlıdır. ÜCRET İADESİ: Madde 37 ? Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin yirmidört saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, taşıma veya bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden on iki saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise altı ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Ancak işletme sahipleri diledikleri takdirde otobüs kalkış saatine kadar ki zaman içinde de bilet bedelini ödeyebilirler. İşletmeler yolcu taşıma biletlerine ücretin iadesi ile ilgili olarak yönetmeliğin bu maddesi hilafına hüküm koyamazlar. DÖRDÜNCÜ KISIM Umumi Hükümler GÖREVLİLERCE KONTROL: Madde 38 ? Başkanlık,Garajlar Şube Müdürlüğü görevlileri ve Zabıta Karakol Amirliği görevlileri veya Belediyenin diğer görevlileri, işletme ve müstecirlerin bu yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını kontrol maksadıyla işletme ve müstecirlerin işyerlerine diledikleri zaman girme hakkına sahiptir. - 8 - İşletme ve müstecirler ile çalıştırdıkları kimseler,yetkililerin kontrol ve denetim görevlerine engel olamazlar. Görevlilerce belirlenecek aksaklıklar derhal giderilmek zorundadır. DAVRANIŞLAR: Madde 39 ?Garaj ve Terminallerde çalışanlar, yolcular,yük sahipleri ve diğer ilgililerin sıhhat ve huzurunu bozacak her türlü davranıştan kaçınırlar ve birbirlerine karşı iyi muamelede bulunurlar. Garaj ve Terminaller dahilinde gürültü,şaka,münakaşa ve kavga yapamazlar. Terminallere, otobüs, midibüs ve minibüs harici vasıta sokulamaz. Vasıtaların sahip, şoför ve görevlileri araçlarını park alanı veya depolama mahalline bıraktıktan sonra gerektiği gibi kilitleyip bu mahalleri terk edeceklerdir. Kamyon garajına kamyon, kamyonet, tır vb. araçların girişine izin verilir. Bunların dışındaki araçların girişi yasaktır. Garaj ve Terminallere dahil tüm alanlarda vasıtaların sürekli çalışır halde tutulmaları, gaza basmaları, sert şekilde klakson çalınması ve birinci vitesten yukarı seyredilmesi yasaktır. YIKICI REKABET VE TEŞRİFATÇILIK: Madde 40 ?Garaj ve Terminaller dahilinde yolcu ve yük taşımacılığı ile diğer alanlarda faaliyet gösteren işletme ve müstecirler teşrifatçı, ayakçı, çığırtkan ve simsar adı altında personel istihdam edemezler. İşletme ve müstecirlerin sahip ve personeli dahi Garaj ve Terminaller dahilinde aynı işleri yapamazlar. Garaj ve Terminaller dahilinde yolcu ve yük sahiplerinin diledikleri işletme ve yazıhaneleri serbestçe seçmelerine müdahale edilmeyecektir. Yolcu ve yük sahipleri, seçimlerinde zorlanmayacağı gibi sözlü olarak da firmalara davet edilemez. İÇ TRAFİK: Madde 41 ?Garaj ve Terminaller dahilinde İşletme ve müstecirler ile çalışanları veya yolcu yada yük sahipleri iç trafiği aksatacak şekilde toplu olarak bulunamazlar. Bu kişiler bu davranışlarından ötürü terminaller ve garaj görevlilerinin ikaz ve ihtarına uymaya, bekleme ve yolcu salonlarında bulunmaya yada seyahat edecekleri otobüse binmeye mecburdurlar. KÖTÜ MAKSATLI BULUNMA: Madde 42 - İşletmecilerin çalışanları görev yerleri dışında uzun süre bulunamazlar. Ayrıca, daimi olarak bulunmayı alışkanlık haline getirenler yada kötü maksatlarla bulunanlara Garaj ve Terminalleri terk etmeleri ihtar olunur. Bu kişiler şahıslarına olduğu kadar umuma yapılan ihtarlara da uymaya mecburdurlar. PARK MAHALLERİ: Madde 43 ? Otobüs, midibüs, minibüs, kamyonet, kamyon, tır ve benzeri araçların garaj yada terminallerde kendilerine ayrılan mahallerde park etmeleri ve gecelemeleri mecburidir. Bu vasıtaların cadde,sokak,yol,meydan, arsalara terk ve park edilmesi yasaktır. Garaj ve Terminallere yolcu ve yük getiren hususi otomobil minibüs, midibüs ve benzeri araçlarda diğer vasıtalar gibi kendilerine ayrılan yerlere park etmeye mecburdurlar. Bu vasıtaların yolcu peronları ile otobüs ve kamyonların park mahallerine girmeleri ve park etmeleri yasaktır. Her ne surette olursa olsun Garaj ve Terminallerdeki park ve depolama mahallerinden izinsiz vasıta çıkarılması yasaktır. - 9 - GARAJ HARİCİ İNDİRME - BİNDİRME: Madde 44?-Büyükşehir Belediyesince tesis edilmiş ve edilecek olan terminal ve garajlar şehirler arası (çevre il ve köyler dahil) yolcu ve yük taşımacılığı yapan vasıtaların; ilk hareket, transit geçiş, varış mahalleridir. Şehirlerarası yolcu ve yük taşıması yapan otobüs, midibüs, minibüs, kamyonet, kamyon, tır ve benzeri araçlar garaj ve terminaller haricinde, yolcu ve yük indirme, bindirmesi yapamazlar, yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılır. YÜK KORUMASI: Madde 45 ? Garajlara ve Terminallere girip geceleyecek vasıtaların yükleri bir kıymet ifade ediyorsa ve bu yükün alınması yada çalınması konusunda yük sahibinin müracaatı söz konusu ise Garajlar Şube Müdürlüğünün izni ile yük sahibi veya vekili yükü muhafaza gayesiyle garajlar dahilinde bulunabilir. Herhangi surette olursa olsun kıymetli olduğu beyan edilen yükün çalınması veya ziyana uğramasından Belediye ve Garajlar Şube Müdürlüğü görevlileri sorumlu tutulamaz. YASAKLANMIŞ YÜK: Madde 46 ? Garajlar dahilinde parlayıcı, patlayıcı, yada kanunen yasaklanmış maddelerle giriş yapılamaz. Saklı olarak veya yanlış bilgi verme sonucu garajlara giriş yapıldığı taktirde doğacak idari,hukuki ve cezai sorumluluk yapana aittir. KAZA, ZARAR VE ZİYAN: Madde 47 ? Garaj ve Terminallere dahil alanlarda vasıtaların giriş ve park etmeleri anında yapacakları kazalar ile bu kazalardan doğacak zarar ve ziyanların mesuliyeti doğrudan doğruya vasıtaları kullananlara aittir. Belediye ve Garajlar Şube Müdürlüğü kazalardan ve zarar-ziyandan mesul tutulamaz. SEYYAR SATICILIK VE DİLENCİLİK : Madde 48 ? Garaj ve Terminaller dahilindeki mekanlarda hangi şekilde olursa olsun seyyar satıcılık ve dilencilik yapmak yasaktır. HAMAL İSTİHDAMI: Madde 49 ? Garaj ve Terminaller dahilinde faaliyet gösteren işletme ve müstecirler Garajlar Şube Müdürlüğünün gözetimi altında görev yapanların dışında hususi hamal istihdam edemezler. HAMALLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER: Madde 50 ? Garaj ve Terminaller dahilinde çalıştırılacak hamalların sayısı Garajlar Şube Müdürlüğünce tespit edilir. Hamallar bu yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar. a) 18 yaşını tamamlamış 55 yaşını doldurmamış olmak, b) Vücut sakatlığı ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirmek (Garajlar Şube Müdürlüğünce, gerekli görüldüğünde sağlık kurulu raporu istenebilir), c) Güvenilir ve iyi ahlaklı olmak, d) Tek tip elbise veya tulum giyerek Garajlar Şube Müdürlüğünce verilecek çalışma kimlik kartını takmak. e) Yolcu ve yük sahiplerinin eşyasını garaj dışından vasıtaya,vasıtadan garaj dışına kadar taşımak, f) Garajlar Şube Müdürlüğünce seçilen hamal başının talimatlarına uymak, - 10 - g) Belediyece tespit edilen fiyatı tatbik etmek, bu fiyat tarifelerini yolcuların göreceği yerlere asmak. h) Yolcularla fiyat konusunda ihtilaf çıkarmamak ve Encümence tespit edilen fiyat listesinde bulunmayan malların taşıma ücretlerini emsaline kıyasen belirlemek. BEŞİNCİ KISIM Cezalar ve Uzaklaştırma CEZA TAYİNİ VE UYGULAMA: Madde 51 ? Garaj ve Terminaller dahilinde yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılacak davranışlar için ceza tayinine ve miktarlarının arttırılmasına Büyükşehir Belediyesi Encümeni yetkilidir. Başkan ve Encümence tayin edilen cezalar zabıta eliyle tebliğ edilir. TEKERRÜRLER : Madde 52 ? Garaj ve Terminaller dahilinde işlenen suçların tekerrüründe ilgililere 1 derece daha ağır olan ceza uygulanır. CEZA ÇEŞİTLERİ: Madde 53 ? Bu yönetmelik hilafına yapılacak hareketlere verilecek cezalar şunlardır. a) Maktu para cezası, b) Geçici uzaklaştırma, c) Uzaklaştırma, d) Geçici olarak faaliyetten men etme, e) İşletme ruhsatı yada mukavelenin feshi, Maktu para cezaları 24 saat içerisinde ödenmediği taktirde ceza bir misli artırılarak tahsil edilir. Uygulanacak geçici uzaklaştırma cezalarının alt sınırı 7 gün olup üst sınırı Başkanlık Onayı ile tespit edilir ve cezalandırılan personelin çalışma kartı ceza süresince geri alınır. ALTINCI KISIM Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU: Madde 54- a)Yolcu ve eşya taşımaları, genel mevzuata, yetki belgesi sahibi ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. Yolcu taşımaları, biletsiz, grup yolcu taşımaları, taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları ise taşıma senetsiz yapılamaz. b) Yetki belgesi sahibi, kendi adına acentesinin acentelik sıfatıyla bu Yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. c) Yetki belgesi sahibi, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Eşya gönderenler ve yolcular da taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. d) Eşya ve kargo taşımacılığı alanında yetki belgesi sahibi olanlar, eşya ve kargoları teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, eşyanın ve kargonun tamamı veya kısmen kaybından, hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten sorumludurlar. e) Yetki belgesi sahipleri, çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır. - 11 - f) Acenteler, taşıma işleri komisyoncuları ve taşıma işleri organizatörleri; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Madde 55- a)Yetki belgesi sahibi, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu, eşya ve kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür. b) Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürmek veya yolcu, eşya ve kargoyu hareket noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun eşyası ile eşya ve kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. c) Yetki belgesi sahipleri, eşya ve kargo taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir süre taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içerisinde eşyayı veya kargoyu yerine ulaştırmak zorundadırlar. Madde 56- Otobüs, midibüs, minibüs, tır, kamyon, kamyonet vb. yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar UKOME kararlarına uygun olarak belirlenen güzergahları kullanmak zorundadır. Güzergah dışı kullananlar ile uygun olmayan ve izin verilmeyen yerlere park ve terk edilen araçlara cezai işlem uygulanır. YEDİNCİ KISIM Son Hükümler HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: Madde 57 ?Bu yönetmelikte yazılı olmayan hallerde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu, 5442 sayılı İl İdare Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Terminal ve Garajları ilgilendiren diğer mevzuatın hükümleri uygulanır. İLGA HÜKÜMLER: Madde 58 ?Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte olan Terminal ve Garajlar Yönetmeliği, yapılan değişiklikleriyle yürürlükten kalkar. YÜRÜRLÜK: Madde 59 ?Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip mahalli basında ilanını müteakip yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 60 ?Bu yönetmelik hükümlerini, Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. - 12 -