Genel Mevzuat

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ TARİFLER : Madde 1 : Bu yönetmelikte geçen; Belediye : Konya Büyükşehir Belediyesini, Meclis : Konya Büyükşehir Belediye Meclisini, Encümen : Konya Büyükşehir Belediye Encümenini, Daire Başkanlığı : Hal Müdürlüğünün bağlı olduğu daire başkanlığını, Müdürlük : Hal Müdürlüğünü, Toptancı Hal : Her türlü sebze ve meyvenin toptan satışının yapıldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halini ve şubelerini, Mal : Toptancı Halde işlem gören her türlü yaş sebze ve meyveyi, Üretici : Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri, Üretici Birliği : Yaş meyve ve sebze üretimi ve ticareti ile uğraşan üreticilerin oluşturduğu birlikleri, Satıcılar : Toptancı halinde kendisine yer tahsisi yapılan üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesabına yaş meyve ve sebze toptan satışı yapan gerçek ve tüzel kişileri, Alıcılar : Hal den toptan mal satın alanları, Hal Hakem Kurulu : Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün görevlendirdiği bir memurun başkanlığında; Büyükşehir belediyesinden, Komisyonculardan, Ziraat odasından, Ticaret odasından ve Tüketiciler örgütünden seçilen birer üyeyi, ifade eder. YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI: Madde 2: Bu yönetmelik, 5393 sayılı kanunun 15 nci maddesinin b ve fıkrası ile 552 sayılı KHK nin Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğini 30. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANI VE AMACI Madde 3: Bu yönetmelik hükümleri Konya Büyükşehir Belediyesi Halleri ve mücavir alan sınırı dahilindeki halde ve hal dışında yapılan meyve ve sebze satışları ile Hal kompleksinde faaliyette bulunan satıcılar ile yanlarında çalışanlar, meyve ve sebze taşımacılığı yapanlar, Halden mal alanlar,hal içerisinde mal indirme ve yükleme işi yapanlar, hal içerindeki sosyal tesis müstecirleri ve çalışanları ve halde bulunan diğer kişilerin uyacakları esaslar ve tahsislerin ne şekilde yapılacağı, hale malların giriş ve çıkış kuralları, halin güvenliği, trafik düzeni ve çevre temizliği konusundaki düzenlemeler ile bu kurallara uymayanlara uygulanacak cezai işlemleri kapsar. Bu yönetmeliğin amacı, yaş meyve ve sebze ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamaktır. SEVK VE İDARE: Madde 4 : Halin sevk ve idaresi Hal Müdürlüğünce yapılır.Hal Müdürlüğü bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışır.Bu yönetmelik hükümlerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Hal Müdürü yürütür. Halin açılış ve kapanış saatleri azami ve asgari saatlerin tespiti Müdürlükçe yapılır. Kış ve Yaz sezonlarına uygun olarak tespit edilen saatler ilan edilerek duyurulur. TOPTANCI HAL?DE YER TAHSİSİ Madde 5 : Hal de yer tahsisi aşağıda belirtilen guruplara yapılır. Yaş sebze ve meyve üreticilerine Yaş sebze ve meyve üretici birliklerine Yaş sebze ve meyve komisyoncularına Yaş sebze ve meyve ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilere, Madde 6 : Tahsislerde öncelik üretici birliklerine yapılır. AÇIK İŞ YERİ TAHSİSİ Madde 7 : Hal içerisinde boş bulunan iş yeri en az 15 gün önce belediyece ilan edilerek duyurulur. İlan tarihinden itibaren başlayarak tahsis işleminin öncesi günün mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte belediyeye müracaat edilerek kayıt numarası alınır. Müracaat edenlerden belediyenin tespit ettiği yıllık tahsis ücretinin % 3 oranında geçici teminat alınır. Tahsisle ilgili başvuruların işyeri sayısından fazla olması durumunda kura çekilir.Kurada işyeri çıkmayanlara geçici teminatları iade edilir. Madde 8 : Tahsis işlemi kura sonucunun Encümende karar verilmesi ile tamamlanır.İlgililer kuradan itibaren 15 gün içersinde yerlerini teslim almak zorundadırlar.Teslim almayanların tahsisleri belediye encümenince iptal edilir. Kura sonucu yer tahsisi yapılan satıcılardan belediye meclisince belirlenen miktarda teminat alınır. TAHSİSİN İPTALİ Madde 9: Belediye Encümeni kararı; Tahsis sahiplerinin gerekli nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu niteliklerden herhangi birini kaybetmeleri, Bu yönetmelikte belirtilen hal yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin tespit edilmesi, Satıcılar devamlı satış yapmak zorunda olduğundan, zorunlu bir sebep olmaksızın ve Hal Müdürlüğüne bilgi vermeksizin işyerini 15 günden fazla kapalı tutulması, Yaş sebze ve meyve piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belli ellerde toplanması, satıştan kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması suretiyle serbest rekabetin engellenmesi. Asgari Senelik mal satış cirosu 200.000.YTL den aşağı olması, (Bu tutar her yıl Maliye bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.) Bir aydan fazla kapatma cezası verilmesi, Hallerinde yer tahsisleri iptal edilir. Madde 10: Haklarında hal?deki yerlerini tahliyesine karar verilenler, ilgili kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre içerisinde işyerini tahliye ederek belediye ye teslim etmek zorundadır.Aksi halde tahliye herhangi bir hükme gerek kalmadan Büyükşehir belediye Zabıtasınca yerine getirilir. TAHSİS HAKKI DEVRİ VE TAHSİS YERİNE ORTAK ALMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER Madde 11: Kendilerine halde yer tahsis edilenler tahsis tarihinden itibaren bir yıl süreyle devir yapamazlar. - 2 - Madde 12: İşlerini yürütemeyen satıcılar kime devredecekleri veya kimi ortak alacaklarını belirten (en çok bir ortak alınabilir) aşağıdaki ilgili belgelerle beraber bir dilekçe ile Hal Müdürlüğüne baş vurması ve Belediye Encümenin uygun görmesi halinde devir ve ortaklık işlemi gerçekleşir. Tahsisle ilgili yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıması ile tahsiste istenen belgelerin tamamının Hal müdürlüğüne verilerek belediye encümeninin onayı ile tamamlanır. Devir, ortak olma veya ortaklıktan ayrılma işlemi belediye encümenince kabulü ile önceki teminat belediyeye gelir kaydedilir. Yeni teminat alınır. Tahsis yerini devralan veya ortak olanlar diğer tahsis sahipleri gibi tüm yasa, kararname yönetmelik hükümleri ile Hal müdürlüğünce çıkarılacak emir,talimat ve yasaklara uymak zorundadır. Tahsis sahibinin Bağ-kur dan emekliliği veya ölümü halinde veraset ilamında kayıtlı varislerin, ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde Hal Müdürlüğüne müracaat edilerek işi fiilen yürüteceklerini taahhüt etmeleri şartı ile adlarına veya içlerinden biri veya birkaçı adına feragat etmeleri halinde, tahsis için istenen nitelikleri taşıması ve istenen evrakları tamamlamak suretiyle belediye encümenin onayı ile tahsis yapılır. Varislerin anlaşamaması halinde encümen varislere veya üçüncü şahıslara tahsis yapıp yapmamakta serbesttir. TAHSİS TALEBİNDE BULUNANLARDAN ARANAN NİTELİKLER Madde 13: Tahsis talebinde bulunan Üreticiler, komisyoncular ve yaş meyve ve sebze ticareti yapan şahıslarda aranan nitelikler: a. T.C. vatandaşı olmak b. Reşit ve mümeyyiz olmak c. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak. Madde 14: Tahsis talebinde bulunan Üreticiden istenen belgeler; a. Dilekçe, b. T.C. kimliğinin fotokopisi c. İkametgah belgesi, d. Sabıka kaydı e. Sağlık raporu f. Yerel ziraat odası ve ilçe tarım müdürlüğünden alınmış yaş sebze ve meyve üretimi yaptıklarını belgeleyen resmi yazı, g. Sahip oldukları veya kiraya kullandıkları arazileri belgeleyen noterden onaylı tapu örnekleri ve noter onaylı kira sözleşmeleri, Madde 15: Tahsis talebinde bulunan Üretici Birliklerinden istenen belgeler; a. Dilekçe, b. Birliğin yaş sebze ve meyve üzerinde çalıştığına ait ana sözleşmesi, c. Tüzel kişiliğinin devam ettiğine dair ticaret sicilinden alınacak belge, d. Birliğin yıllık üretim miktarını gösteren yerel ziraat odası ile ilçe tarım müdürlüğünden alınmış belge, e. Birlik yönetim kurulunca temsilci atanmasına ilişkin kararın noterden onaylı örneği, f. Birlik üyelerinin en az yedi ortağının sahip oldukları veya kiraya kullandıkları arazileri belgeleyen noterden onaylı tapu örnekleri veya noter onaylı kira sözleşmeleri, Madde 16: Tahsis talebinde bulunan Komisyoncular, Yaş Sebze ve Meyve ticareti yapan Gerçek ve Tüzel kişilerden istenecek belgeler; a. Dilekçe, b. T.C kimlik fotokopisi, (şahıslardan) c. İkametgah belgesi, d. Sabıka kaydı, (şahıslardan) - 3 - e. Sağlık raporu (şahıslardan) f. Ticaret odası kayıt belgesi, g. Yaş sebze ve meyve ticareti yaptıklarına dair Ticaret sicili belgesi, h. Şirket imza sirküleri (şirketlerden) ı. Ticari sicil gazetesi (şirketlerden) SATICILARIN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER VE DİĞER BELGELER Madde 17 : Satıcıların tutmak zorunda olduğu defterler ve diğer belgeler: A- AMBAR DEFTERİ : Gelen malların giriş tarihine göre cins, miktar ve adedinin, araç plakasının, gönderenin adı ve soyadı ile açık adresinin günü gününe kaydedildiği defterdir.Ambar defterinin her yıl Ocak ayı içerisinde Hal Müdürlüğüne onaylatılması zorunludur. B- CARİ HESAP DEFTERİ : Bu deftere her mal gönderenlerin isimlerinin ve açık adreslerinin, telefon numaralarının ayrı ayrı yazılacağı birer giriş ve çıkış hesabı tutulacaktır. Satıcılar bu deftere satışları, masrafları, üreticiye gönderdiği parayı, para banka aracılığı ile gönderilmişse havale belgesinin tarih ve sayısını, banka şubesi adını, elden teslim etmişse, teslim edildiği tarih, alanın adı ve soyadını yazmaya ve imzalatmaya zorunludur. Bu defterin her yıl noterde onaylattırılması ve her işlemin yapıldığı günde işlenmesi zorunludur. C- SATIŞ BORDROSU : Satış sırasında satıcı tarafından iki örnek olarak düzenlenen, satılan malın cinsini, miktarını, kalitesini, fiyat ve kap markası(ambalajı) ile satıcının unvanını belirten kopyalı çizelgedir. Satış bordrosunun bir örneğinin satıcı tarafından imzalanarak her gün en geç saat 17.00 ye kadar Hal Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Madde 18 : 17. Madde de belirtilen defter ve belgeleri tutmayanlar, bu maddede öngörülen hususları yerine getirmeyenlere, defter ve belgeleri Hal Müdürlüğünce istenildiği zaman getirmeyenler, bunlarda tahrifat yapanlara ve onaylatmayanlara yasal işlem yapılır. Madde 19 : Satıcıların tahsis yerlerinde çalışan katip, şoför, aşçı, işçi ve diğer çalışanların taşıyacağı nitelikler ve Hal müdürlüğüne vermek zorunda oldukları belgeler şunlardır; a. T.C. vatandaşı olmak b. Reşit ve mümeyyiz olmak c. Savcılık belgesi d. İkametgah belgesi e. Nüfus cüzdan örneği f. Sağlık raporu g. Kan gurubu belgesi, İstenilen bu belgeleri 10 gün içinde tamamlamayanların hal dahilinde çalıştırılması yasaktır. HAL?E MALIN GETİRİLMESİ VE HAL DE SATIŞ ESASLARI Madde 20 : Toptancı Hal?ine giriş yapan malın kime geldiği, fatura ve irsaliyesiyle birlikte hal giriş kapısında müdürlük görevlilerince tespit edilir. Madde 21 : Satıcıların toptan satışları sonucu kesilen faturayı okunaklı doldurarak alıcının adı ve soyadı, malın kaç parça olduğunu, cinsi, daralı ve safi kilogramı fiyatı ile birlikte yekun tutarının yazılması mecburidir. Satışı yapılan malın faturasının tam ve doğru olarak kesilmesi zorunludur. Hal çıkış kontrol görevlileri tarafından, çıkış yapmakta olan araç üzerindeki mal ile faturanın doğruluğu kontrol edilerek Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürlüğünün ?görülmüştür? damgası vurularak çıkış yapılır. Eksiklik tespit edilmesi halinde aracın çıkışı yapılmaz.Cezai işlem uygulanır. - 4 - Madde 22 : Satıcıların fatura düzenlememeleri veya eksik düzenlemeleri halinde, satıcılardan mal bedelinin % 25?i oranında belediye payı tahsil edilir.Eylemin tekrarı halinde işyeri tahsisi Belediye Encümenince iptal edilir. Madde 23 : Hal?e mal getirmek isteyenler aşağıdaki şartlara uymak zorundadır. a) Hal?e gelen malların evrakları tam olacaktır. b) Araç hal?e girer girmez derhal tahliye işlemlerine başlayacaktır.Tahliye işlemine başlamayan vasıta görevlilerce dışarıya çıkarılacaktır. c) Tahliye bittikten sonra araç derhal hal?i terk etmek zorundadır. d) Hal müdürlüğünün izni ile araç üzerinde satış yapılması halinde araçlar yolu işgal etmeyecek şekilde işyerlerine yanaştırılacaktır. e) Satıcılar işyerlerinin önlerine, yollara, refüj kenarlarına veya halin herhangi bir yerine mal indiremez , boş ve dolu araçlarını koyamazlar. Madde 24 : Yaş meyve ve sebze belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde toptan satışı toptancı hallerinde yapılır. Üreticiler çiftçi belgeleri ile kendi ürettikleri malları muhtelif semt pazarlarında her cins malı için; kilo ile yapılan satışlarda 100 Kg, tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ?ı geçmemek üzere bizzat tüketiciye perakende satış yapabilir. Üreticilerin yukarda ki miktarı aşan satışlarında çiftçi belgesi ile, perakende mal satmak üzere üreticiden mal satın alanlar ise fatura ve müstahsil makbuzu ile hal müdürlüğüne gelerek % 15 oranın da belediye payı ödeyerek satış yaparlar. Bildirimde bulunulmaması veya yanlış bildirimde bulunması halinde % 30 belediye payı alınır. Üretici ürettiği malı Hal?de Komisyoncu vasıtası ile toptan satış yapabilir. Madde 25 : Yaş meyve ve sebze halleri dışında Malların toptan ve toptancı halinden satın alınmadan perakende satışı yasaktır. Bu malları taşıyan nakliyeci ve ambar sahipleri de mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludur. Üretici birlikleri hal dışındaki her türlü satışlarını, gerçek usulde vergi mükellefi olan perakende mal satanlara yapmaları halinde birinci fıkra uygulanmaz. Fakat satış işleminin yapıldığı günü izleyen iş gününün sonuna kadar satılan malın cinsi, miktarı ve fiyatını hal müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Madde 26 : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde toptancı hal dışında malların toptan veya her ne şekilde olursa olsun toptancı hal?in den satın alınmadan perakende satışa sunulduğunun tespiti halinde, mal hal?e girişi sağlanarak hal müdürlüğünce açık artırma ile satışı yapılır veya yaptırılır. Bu durumda belediye işletme payı % 25 olarak uygulanır. Bu payın yarısı yakalayan görevliler arasında pay edilir. Madde 27 : Belediyelerin izin verdiği sebze ve meyve satış yerleri hariç bu yerlerin müştemilatından sayılan yol, meydan çevresi gibi açık yerlerde teşhir ve satış yapılamaz. Madde 28 : Hal?de her malın alt ve üstünün bir olması esastır.Aynı kabın içine değişik kalitede mal konulması yasaktır. a)Dökme suretiyle satılan malda aynı şarta tabidir. b)Alıcılar altları, üstlerinde uygun çıkmayan malları için malın alt kısmının istifinin bozulmaması ve satın alındığı gün mesai saatinin geçmemiş olması şartıyla durumu müdürlüğe bildirir.Konu Hal Hakem kuruluna havale edilir, alınan kararı Hal müdürlüğü uygular. Acil durumlarda Hal müdürü kendi yetkisini kullanarak karar verir.Mal satıcıya iade edilir. Madde 29 : Toptancı hal?lerinde mal satan üretici birlikleri komisyonculuk yapamayacakları gibi komisyoncularda malların mülkiyetine sahip olmak üzere ticari muamele yapamaz. Hal içerisinde mal devri veya satıcılar arasında mal satışı yasaktır. - 5 - Madde 30 : Çevre il ve ilçelerden gelen her türlü müstahsil malını hal?de satmak veya komisyoncu eliyle sattırmak istediği taktirde malın menşeini gösteren belge (fatura,irsaliye,muhtarlıktan alınacak belge, çitçilik belgesi ve müstahsil belgesi vs.) gösterme zorunluluğu vardır. Belge göstermeyen müstahsilin malını komisyoncunun satması yasaktır. Madde 31 : Hal kompleksin de faaliyet gösteren market ve manavlar alıcılar gibi, satıcılardan Hal faturası ile aldıkları malları perakende satışa sunarlar. Komisyonculuk yapamazlar. Madde 32 : Satıcılar tarafından satışı yapılan mallar alıcıya kantar üzerinde veya dükkanında teslim edilir. Madde 33 : Satış müsaadesi taşıyanlar yetkilerini herhangi bir kimseye veya firmaya devredemezler. Faturalarını başkalarına vermek suretiyle namlarına olsa dahi mal satamazlar.Ancak yanlarında çalıştırdıkları yetkili müstahdemleri tarafından bu işleri yapılır. Madde 34 : Hal?de toptan satışlarda ölçü birimi, malların içine konduğu kaptır.Tek bir kabın açılıp,kısımlara ayrılarak satışı perakende satışlara girdiğinden bu tür satışlara izin verilmez. Bağ ile satışlar en az 50 bağ, kilo ile satışlarda 10 kg.,tane ile satışlarda en az 50 tane toptan satış sayılır;ancak malın cinsine göre bu miktarı indirip, yükseltmeye müdürlük yetkilidir. Turfanda meyve ve sebzeler müdürlükten izin alınmak suretiyle tahdide tabi tutulmayabilir. Madde 35 : Vatandaş, Kooperatif, Askeri Birlik, Okul, Hastane vs. gibi Hal?den mal alanların faturalarının üzerine ?Müessese haricinde satılmaz? ibaresi yazılır. SATICILARIN UYACAKLARI HUSUSLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Madde 36 : Satıcıların, faturaları bilgileri tam olarak bilgisayarda kesmesi zorunludur. Madde 37 : Hal giriş kapısında görevli tarafından hal?e gelen malın araç şoförleri hangi komisyoncuya ait olduğunu bildirerek yazdırır. Bu husus görevli tarafından araç plakası ile satıcıya günlük olarak beyanname ile imza karşılığı bildirilir. Satıcılar dışarıdan mal getirip satabileceği gibi dışarıya da mal sevk edebilir. Dışarıya mal sevki müdürlüğün iznine tabidir. Satıcıların aldıkları ve sattıkları malların satış neticesi faturalarına göre tanzim edilen kayıtlı günlük satış fatura tutarı üzerinden Meclis tarifesine göre Belediye hal resmi alınır Madde 38 : Müstahsilin satmak üzere Hal?e getirdiği malını kendi istediği bir satıcıya vererek sattırması serbesttir. Satıcılar, kendilerine satılmak üzere getirilen veya gönderilen malları mücbir sebepler dışında teslim almaktan kaçınamazlar. Satıcılar; teslim aldıkları malları cins ve doğal özelliklerine göre özenle korumak, üreticinin haklarını koruyarak satışa sunmak ve kanuni kesintileri satış bedelinden düştükten sonra mal bedelini satış tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde üreticiye ödemek zorundadır. Satıcılar malın miktar veya satış değerini üreticiye gerçeğe uygun intikal ettirmek zorundadırlar. Müstahsilin yükümlüsü satıcıdır. Madde 39: Haldeki tüm satıcılar satışa sundukları mallar üzerine marka vurmak zorundadırlar.Marka olarak amblem, ad, soyadı, lakap veya dükkan numarasından birisi vurulabilir. - 6 - Madde 40: Satıcıların müstahsil mallarının satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı taraflarca serbestçe tespit edilir. Madde 41: Hal den sebze, meyve vs. gibi mallar alan alıcı 2 tondan fazla olan (2 ton dahil) malları kantara çıkarmak mecburiyetindedir. Kantara mesai saatleri içerisinde çıkış yapılır. HAL?DEKİ FİYAT TESBİTİ: Madde 42: Toptancı hallerde fiyatlar arz ve talebe göre serbest rekabet şartlarında oluşur. Hal müdürlüğü serbest fiyat oluşumunu etkileyen hususları ortadan kaldırmakla görevlidir. Satışlar pazarlık usulü ile yapılır.Alıcı sayısının fazla olması durumunda açık artırma yöntemiyle satış yapılabilir. Fiyat tespit kurulu haftada iki sefer serbest şekilde oluşan fiyatı ilan eder. HAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU: Madde 43 : HAL MÜDÜRÜ a) Hal dahililinde intizamı temin eder. Satıcılar, müşteriler ve hal de çalışan bilumum şahısların gerek birbirleri ile gerekse hal personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların çözümüne yardımcı olur, b) Hal?e giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri alır, c) Yönetmelik hükümlerine göre satıcıların faaliyetlerini denetleme ve her türlü inzibati tedbirleri alır, d) Hal dahilinde yapılan her türlü işlemden müdür sorumludur, e) Hal?de çalışan tüm hizmetli, taşıyıcı, ve vasıta şoförlerinin, kanun ve yönetmelik hükümleri ile Hal Müdürlüğünün talimat ve emirlerine uymaları zorunludur. Aksi halde hal müdürlüğünce hal içerisinde hizmet vermelerine mani olunur.Hal içerisinde resmi yada özel duyurular ses yayın cihazları ile yapılır. Bu cihaz hal müdürlüğünde hazırlanacak bir talimata göre kullanılır. f) Komisyoncu kıymetli evrak ve emtiasını korumakla yükümlüdür.Bu konuda müdürlüğe sorumluluk yükleyemez. g) Hal?in dahili düzeni Belediye Başkanlığınca tayin olunan personelin, müdürlük tarafından görev bölümü yapılarak sağlanır. ı) Hal Müdürlüğü görevleriyle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde denetim yapmaya yetkilidir. Bu denetimi Zabıta Müdürlüğü ile koordineli yapar. BELEDİYECE ALINACAK RUSUM VE DÜKKAN İŞGALİ ÜCRETİ: Madde 44: Hal içerisinde toptan satış yapan satıcıların, sattıkları toplam malın % 2?si belediye payı olarak tahsil edilir. Madde 45: Belediyelerce tahsisi yapılan Dükkan İşgal ücretleri belediye meclisince tespit edilir. Daha sonraki yapılacak artışlar ise en fazla ÜFE artış oranında yapılır. Dükkan İşgal ücreti 12 takside bölünerek ait olduğu ay içerisinde ödenir Madde 46 : Satıcılar Dükkan işgal ücreti ve hal rüsum ücretlerini belediye meclisince kabul edilecek tarifeye göre ödeme yaparlar. Süresi içerisinde ödenmeyen Dükkan İşgal Ücreti ve Hal rüsum ücretine her ay için gecikme zammı uygulanır. Borçlarını zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirenlere Belediye Encümenince para ve/veya işyeri kapatma cezası verilir. Madde 47: Hal?e giren yaş meyve ve sebze hal resmine tabidir. - 7 - HAL ZABITASI Madde 48:: a) Belediyeler tarafından işletilen toptancı hallerinde doğrudan hal müdürlüğüne bağlı denetim biriminde görev yapmak üzere ilgili belediye tarafından yeterli miktarda zabıta tespit edilerek, Hal zabıta teşkilatı kurulur. b)Toptancı hal zabıtası olarak görevlendirilen personel, bu görevde bulunduğu sürece başka bir görevde çalıştırılamaz. Halde çalışan diğer memurlar gibi hal müdürlüğü personelidirler. c)Bu şekilde görevlendirilen personelin tayin,izin ve nakil işlemlerinin yapılmasında, hal müdürünün olumlu görüşü alınır. d)Hal zabıtası, hal müdürlüğünün emri ile hal içersinde trafik ve denetim ile hal dışında denetim hizmetlerini yapar. e)Hal zabıta mensuplarının toptancı haldeki görevlerinin altı aydan fazla sürmesi durumunda, sicil amiri hal müdürüdür. f)Hal zabıtası semt pazarları ve Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan içerisinde denetim yapmaya, ceza uygulamaya ve para cezası tahsil etmeye yetkilidir. HAL HAKEM KURULUNUN GÖREVİ VE KURULUŞU Madde 49 : Hal hakem kurulunun amacı, üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular, kendi nam ve hesaplarına yaş meyve ve sebze ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler, halden mal satın alanlar ile hal müdürü arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek ve kendisine intikal eden konularda görüş bildirmektir Madde 50 : Hal hakem kurulu Sanayi ve ticaret il müdürlüğünün görevlendireceği bir memurun başkanlığında ; Belediye encümeni tarafından konunun uzmanı bir memur, Ziraat odasından bir üye, Komisyonculardan faaliyette bulunan bir üye, Ticaret odasından bir üye, tüketiciler örgütünden bir üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Asıl üyelerle beraber yedek üyelerde belirlenir. Boş kalan üyeliklere belediye encümenince doğrudan atama yapılabilir. Madde 51: Belediye tarafından hal hakem kuruluna uygun bir çalışma yeri ve ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamakla yükümlüdür. HAL DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ HUSUSUNDA UYGULANACAK KURALLAR: Madde 52 : Hal?de toplu satışlar Hal kanununa göre yapılır.Hal?in açılış saatlerinden evvel ve kapanış saatlerinden sonra kesinlikle satış yapılması yasaktır. Hal?e mal girişi açılış saatinden en fazla 3 saat önce başlar ve satış yapılması kaydıyla hal kapanıncaya kadar devam eder. Bu saatler dışında mecburiyet sebebiyle mal getiren araçlar için görevlilerin emirleri geçerlidir. Hal?in kapanış saatinden sonra hal içerisinde hiçbir kimse kalmaz. Ancak satıcılar dükkanını temizlemek veya hesap yapmak defterlerini toparlamak için kapanış saatinden en geç iki saat sonra çıkar ve önemli bir durum olmadıkça bundan sonra hale giremez. Hal?e giriş çıkışla ilgili yasaklar resmi tatil günlerinde de geçerlidir. Ancak hal?de daha önce satış yapılmış olup ta bekletilmesi evsaf ve değer bakımından zarar görebilecek mallar için daha önceden Hal Müdürlüğüne haber vermiş olması şartı ile gösterilen yerde ambalaj ve yükleme yapılarak resmi tatil günlerinde de dışarı çıkışına izin verilebilir. Hal alanında Müdürlüğün izni dışında sesli yayın yapılmaz. Mal satışı için çığırtkan bulundurulmaz. Dini ve milli bayram günlerinde Hal Müdürlüğünden şifai izin alınarak dükkanlar, görevli bekçilerin nezaretinde açılabilir. - 8 - Madde 53 : Komisyoncu, işyerinin temizliğine dikkat etmek ve satışlardan ötürü biriken ambalaj, ot vs. çöplerini çöp kabına koymak zorundadır.Çöplerini çöp kabının dışarısına atanlara cezai işlem uygulanır Malları koku yapan suları sızan veya çürük raporu verilmiş bulunan malları satışa sunanlar ile bekletenler hakkında Hal Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ve hıfzısıha mevzuatı uyarınca cezai işlem yapılır. Madde 54: Hal?de kendilerine dükkan tahsis edilenler müdürlüğün onayı olmadan satış yerlerinin iç ve dış kısımlarına ilan, afiş vs. asamazlar. Bu yerleri temiz tutmak zorundadır. Madde 55 : Hal içerisinde klakson çalmak ve aşırı süratle vasıta kullanmak yasaktır. Madde 56 : Hal?de dükkanların temizliği belediye ye ait olmayıp temizlik peron uçlarına kadar dükkan sahiplerine aittir. HAL?E GİRİŞ YAPAN MALIN TEKRAR ÇIKIŞ YAPMA DURUMU: Madde 57: Hal?e giriş yapan malların bir kısmının indirilmesi ve bir kısmının çıkışının yapılmasının istenmesi durumunda, çıkışı yapılacak malın belgeleri ile giriş kapısındaki görevliye ibraz edilerek belediye payı alınmadan çıkışı yapılır. Madde 58 : Satılmak üzere Hal?e gelen malın satılmaması halin de mal sahibi tarafından geriye götürülmesi durumunda malın bozulma ve çürüme haricindeki rüsumu alınır. HAL KANUNU VE YÖNETMELİĞİNE AYKIRI HAREKET EDENLER HAKKINDA CEZAİ HÜKÜMLER: Madde 59 : Büyükşehir belediyesi Hal Müdürlüğü müdür, memur ve müstahdeminin görevi sırasında işlerini güçleştirmiş bulunanlar, 80 sayılı hal kanunu ve 552 sayılı KHK ile bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç durumlarına göre 3506 sayılı kanuna tabi olmak üzere yasada belirlenen miktarlar üzerinden belediye encümenince para cezası veya yasada belirtilen kapatma cezası verilebilir. Madde 60 : Bu yönetmeliğe uymayanlar hakkında 80 sayılı haller kanunu, 552 sayılı KHK ve diğer kanunlar ile söz konusu yasalar çerçevesinde hazırlanmış olan aşağıdaki cezalar uygulanır. Bu yönetmelik hükümlerine uymayanlara; Belediye Encümeni, 330,35.YTL den 3.303,5.YTL kadar para cezası ve 3 yıla kadar Hal dahilinde faaliyetten men?e karar verebilir. Hal şube müdürü 123,88.YTL den 165,17 YTL ye kadar para cezası ve 15 güne kadar Hal dahilinde faaliyetten men?e cezası vermeye yetkilidir. Ayrıca; Bu hal yönetmeliğinin 25 inci maddesini ihlal edenlere 6.607,05.YTL para cezası ve tasarrufu altındaki araçların trafik ruhsatları alınarak Hal müdürlüğünce yedi, hakem kurulu kararıyla on beş gün süreyle parka çekilmek suretiyle faaliyetten men?e, 25 inci maddenin 2 fıkrası ile 38 inci maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 1.982,12.YTL para cezasına, 28 inci maddenin 1 inci fıkrası, 29 uncu maddenin 1 ve 2 nci fıkrası ile 38 inci maddenin 4 üncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 2.642,82 YTL para cezası ile üç aya kadar kapatma cezasına, 9 uncu maddenin d bendine aykırı hareket edenler hakkında Hakem Kurulu ile tespit edilmesi halinde, söz konusu kurulun önerisi ile ilgililere 13.214,10.YTL para cezası ve süresiz olarak faaliyetten men?e Belediye Encümenince, karar verilir. - 9 - Madde 61: Toptancı hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenler veya haldeki yerleri bir aydan fazla kapatılanların dükkanları mühürlenir ve dükkanda bulunan mallar ise; Dükkanda bulunan Mallar diğer bir satıcıya satılır veya komisyon olarak sattırılır. Satıcılar arasında malın satılamaması durumunda , hoparlörle ilan edilerek açık artırma suretiyle satışı yapılır. Masraflar düşüldükten sonra mal bedeli sahibi adına belediye veznesine emanet olarak yatırılır. Sahibinin müracaatı üzerine belediye alacakları mahsup yapılarak kalan para verilir. Madde 62: Bu yönetmelik hükümlerini ihlal edenler hakkında tutulan zabıtlar encümene intikal ettirilir. Encümen, belediye başkanı ve müdürlükçe verilecek belgelere göre gerekli cezanın tayininde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapar. HAL?DE MALLARIN TAŞINMASI: Madde 63: Malların Hal?de yükleme ve indirmesi hamallar veya satıcıların işçileri tarafından yapılır, Hamallar Hal müdürünün direktiflerine uymak zorundadırlar. Aksi halde Hal?le ilişkileri kesilir. Alıcılar, satıcılar ve nakliyeciler arasında meydana gelecek taşıma ücretinin ihtilafı halinde çözümü için, gerekirse Hal Müdürünün başkanlığında veya görevlendireceği personelin başkanlığında, 2 nakliyeci, 2 komisyoncu derneği üyesi ve 2 alıcıdan oluşacak bir komisyonca semtlere göre nakliye ücreti tespit edilir. HALDE BOZULAN MALLARIN DURUMU: Madde 64: Hal?de satılan malların gayri sıhhi olanların tespiti belediye tabipliği, ziraat mühendisi ve gıda mühendisinden herhangi birisinin yetkisi dahilindedir. Hal?de çürüyen veya herhangi bir şekilde gayri sıhhi durumda bulunan yaş meyve ve sebzeler, gıda maddeleri nizamnamesinin ilgili maddeleri gereğince muamele görür ve zabıta eliyle imha edilir. SABİT VE SEYYAR DENETİM EKİPLERİ: Madde 65 : Kurulacak ekiplerde, Belediye, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Komisyoncular Derneği, Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık, Ticaret Odası, Pazarcılar Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odasından birer görevli bulundurulur. SABİT DENETİM EKİBİ: Madde 66 : Şehir giriş ve çıkışlarına kurulan denetim noktalarıyla yaş meyve ve sebze yüklü araçları kontrol edilerek; Hal faturası bulunan araçlar, Üretici pazarlarına gönderilen malları taşıyan araçlar, Fatura veya Müstahsil makbuzu, Çiftçi belgesi ve Sevk ve İrsaliye belli alıcılara satıldığı belirtilen araçlar, Üretici birlikleri tarafından gerçek usulde vergi mükelleflerine satılan ve belediye payının ödendiğini gösteren makbuz olan araçlar, Çiftçi belgesine sahip üreticilerin araçlar, İhraç malları ile salça,konserve, meyve suyu gibi sınaide kullanılan meyve ve sebzeleri taşıyan, araçların dışında kalan, geçerli bir belgesi olmayan araçların ruhsatları alınarak parka çektirilerek yasal işlem yapılır. - 10 - SEYYAR DENETİM EKİBİ: Madde 67: Seyyar denetim ekiplerince, Semt Pazarları, şehir içi yollarda yaş meyve ve sebze satışı yapan araçlar ve bu malları satan sabit işyerleri denetlenerek perakende satışa sunulan malların toptancı halden satın alınıp alınmadığı tespit edilir.Ayrıca bu yönetmeliğin 24 maddesine uygun satış yapanlar hariç, diğerleri hakkında yasal işlem yapmak üzere tutanak düzenlenir. Yukarıdaki maddelere aykırı malları taşıyan araç sahiplerinin trafik ruhsatnameleri alınır, Hal müdürlüğüne bilgi verilerek araç faaliyetten men ettirilir. ÖZEL HÜKÜMLER: Madde 68 : Hal dahili kısmında cari olmak kayıt ve şartıyla herhangi bir komisyoncuya verilmeksizin açık bir yerde ve toplu bir şekilde müstahsil malının satılması için münasip bir yer tayin ve tespitine Belediye Encümeni yetkilidir. Bu gibi yerlerin işgal süreleri mevcut malın elden çıkarılması için geçecek zamana özgü olup devamlı olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişilerin işgal ve tasarrufuna müsaade olunamaz. Madde 69 : Bu yönetmelikte yazılı olmayan hallerde, 80 sayılı Hal Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Gıda Denetim Kanunu ile 552 sayılı KHK ve bu kapsamında çıkarılan Tüzükler Yönetmelikler, Genelgeler, diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 70 : Bu yönetmelikten önce 07.10.1995 tarihinde yayınlanan Konya Büyükşehir Belediyesi Hal yönetmeliği ve bundan sonra yapılan değişikliklerle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. YÜRÜRLÜK: Madde 71 : Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kabulü ve mahalli gazetede ilanından sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME: Madde 72 : Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. - 11 -