KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yerleşime Uygun Olmayan Yerlere İmar Verilmedi

09.10.2009 16:27
Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, son günlerde kamuoyunda Konya’nın yapılaşması ile ilgili tartışmalar konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, 2004 yılından bugüne fay hattı ve tahmini fay hatlarında yeni bir imar çalışması yapılmadığı vurgulandı. 2004 yılından sonra Konya’nın imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüd ve haritaların hazırlanmaya başlandığı, Türkiye’de şehir merkezinin tamamını kapsayan ilk yerleşime uygunluk haritalarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce incelenip; yerinde arazi kontrolleri yapılarak 28.11.2008 tarihinde onaylandığı belirtildi. Bu haritada yerleşime uygun bulunmayan yerlere imar verilemeyeceği belirtilen açıklamada, bazı çevrelerce gündeme getirilen Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlana Kültür Merkezi’nin yapımı karşılığı Selçuklu ilçesi sınırları içinde aldığı arazilerin fay hattıyla hiçbir ilgisinin olmadığı, Konya’nın yerleşime en uygun sert zeminin bulunduğu yerleşim alanında yer aldığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından son günlerde kamuoyunda Konya’nın yapılaşması ve depremselliği ile ilgili yer alan bilgiler konusunda yapılan açıklama şöyle:

“Son günlerde Konya fay hattı ve depremselliği ile ilgili ortaya atılan bazı iddialar bilimsel verilere dayanmadığı gibi objektiflikten de uzaktır. 1967 yılında ve daha sonraları İmar ve İskân Bakanlığı’nca hazırlanan imar planlarında Konya’nın kuzeyi yerleşim için gelişme aksı olarak belirlenmiştir. Konya kent bütününe yönelik olarak üst ölçekte ilk olarak 01.08.1983 tarihinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmıştır. Daha sonra Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü ile protokol yapılmış, Enstitü’nün jeolojik verilerinde Konya’nın kuzey gelişme aksında imar planlarını kısıtlayıcı herhangi bir jeolojik alan bulunmadığından; 01.11.1999 tarih ve 47 sayılı Meclis kararı ile günün şartlarına uygun olarak 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı yeniden düzenlenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 2004 yılında “Konya’nın İmar Planlarına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Edütleri”ni yapmak üzere 10 jeoloji mühendisinden oluşan teknik bir komisyon oluşturulmuştur.

Bu arada Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla inşaatlarda hazır beton kullanma, sertifikalı usta çalıştırma mecburiyeti getirilmiş, kontrollerin artırılması kararı alınmıştır. Jeolojik ve jeoteknik etüd birimimiz tarafından 1,800 km²’lik 1/25.000 ölçekli “Jeoloji Haritası”na başlanmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları genelinde yaklaşık 350 değişik noktada toplam 4,150 m. temel sondajı yapılmıştır. Çalışma alanının tamamının 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli jeoloji ve eğim haritaları ile jeoteknik değerlendirmeler ve jeofizik veriler ışığında Yerleşime Uygunluk Haritaları yapılmıştır.

Hazırlanan bu harita ve raporlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce incelenmiş ve yerinde arazi kontrolleri yapılarak 28.11.2008 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan bu harita, belediyeler tarafından hazırlanan en kapsamlı ve en büyük alana sahip harita olma özelliği ile diğer belediyelere örnek gösterilmiştir. kasım 2008 tarihli bakanlık genelgesiyle Büyükşehir Belediyelerinde jeolojik etüdlerin yapılması mecburi hale getirilmiştir.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yeniden ele alınarak kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Yeni yönetmelikle “Yerleşime Uygunluk Haritaları” doğrultusunda Konya’da bundan sonra yapılacak imar planları ile daha önce yapılmış mevcut imar planları dahil, tüm yapılara yeni inşaat ruhsatı alınması yanında, parsel bazında zemin etüd raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Yine iki ve üstü katlar ile yüksek yapılar niteliğindeki inşaatlara sondajlı ve ayrıntılı jeoteknik çalışmaları kapsayan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

12.06.2006 tarihinde Belediye Meclisi kararı ile Belediye öncülüğünde Zemin Etüd Laboratuarı kurulmuştur. Zemin Etüd Laboratuarımız için 11.10.2006 yılında TSE 17025 belgesi, 30.07.2009 yılında da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan 195 no’lu laboratuvar onay belgesi alınmıştır. Böylece Türkiye’de belediyelerde ve Konya’da her iki belgeye sahip tek Zemin Etüd Laboratuvarı belediyemiz bünyesinde kurulmuştur.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Konya İli İmara Esas Jeoloji ve Jeoteknik Etüt Raporu’nda yerleşime uygun olmayan alanlara zaten imar verilmemektedir.

Kentimizin kuzey gelişme alanlarında yer alan, tahmini fay hattı bulunduğu tartışılan, aynı zamanda Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce sakıncalı alan olarak da kabul edilmeyen bölgede, Belediye Meclisinin 07.08.1985, 19.11.1990 ve 12.12.1991 tarihlerinde 1/1000 ölçekli yeni uygulama imar planları onaylanmıştır. İddiaların aksine bu bölgelerde yukarıda yazılı tarihlerden bu yana uygulama imar planları hazırlanmamış, herhangi bir kimseye de rant sağlanmamıştır.

Bilgi kirliliğini önleme adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.”